Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

gipert1

 

Відділ артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень існує з дня відкриття Інституту ( з 1981 р).

Першим  завідувачем відділу був талановитий клініцист, кандидат медичних наук., доцент  Юрій Михайлович Васильєв (1981–1996). Ю.М. Васильєв зробив вагомий внесок в розробку немедикаментозних та медикаментозних методів лікування різних форм артеріальних гіпертензій — від «м’якої» до резистентної . Під його керівництвом проводилась серія робіт з проблем епідеміології та профілактики артеріальної гіпертензії на крупному промисловому підприємстві міста, магніто-лазеротерапії початкової стадії цього захворювання, еферентної терапії резистентної гіпертензії, диференційної діагностики та лікування вторинних артеріальних гіпертензій.

Доцент Ю.М. Васил’єв — автор 167 наукових праць, в тому числі, 2 посібників, 7 методичних рекомендацій, 9 патентів на винаходи. Під його керівництвом було захищено 3 кандидатські дисертації зі спеціальності «Кардіологія».

З 1996 р. по теперішній час відділом завідує доктор медичних наук, професор Сергій Миколайович Коваль.

Завдання та функції відділу

Завдання:

 • поглиблене вивчення найбільш важливих механізмів патогенезу  первинної артеріальної гіпертензії ( гіпертонічної хвороби)  і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій (при ендокринних захворюваннях, захворюваннях нирок  та при генералізованому атеросклерозі);
 • встановлення основних закономірностей розвитку і прогресування гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів (цукровий діабет 2 типу, ожиріння, подагра, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, захворювання нирок);
 • розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування уражень органів-мішеней при гіпертонічній хворобі і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензіях. Розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій високого і дуже високого ризику та їх серцево-судинних і ниркових  ускладнень;
 • розробка ефективних підходів до первинної та вторинної профілактики артеріальних гіпертензій з метою попередження або гальмування розвитку і прогресування життєвонебезпечних ускладнень.

Функції:

 • проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу;
 • організація і проведення поглибленого обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт;
 • проведення консультативної роботи у поліклініці Інституту і лікувальної роботи – у відділенні гіпертензій та захворювань нирок;
 • забезпечення вивчення найбільш вагомих механізмів патогененезу гіпертонічної хвороби і вторинних(симптоматичних) артеріальних гіпертензій;
 • організація регулярних публікацій результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях;
 • забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
 • патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики гіпертонічної хвороби, симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та їх ускладнень, отримання авторських прав на службові твори;
 • широке впровадження результатів досліджень в практику охорони здоров’я України;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики гіпертонічної хвороби, симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та їх ускладнень.

Основні наукові напрямки

            Вивчення генетичних, нейро-гуморальних, гормональних, мембранно-клітинних, імунних, метаболічних, гемодинамічних та структурно-функціональних механізмів розвитку первинної артеріальної  гіпертензії (гіпертонічної хвороби) та симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій і розробка методів ранньої і диференціальної діагностики, прогнозування, лікування та профілактики різних видів артеріальних гіпертензій, особливо при їх поєднанні з патологією внутрішніх органів.

З 2020 р. у відділі розпочалось проведення вивчення ролі кишкової мікробіоти в розвитку гуморальних, імунних та епігенетичних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням.

Найважливіші результати досліджень:

 • виявлений внесок простаноїдів, опіоїдних та натрійуретичних пептидів, ендотеліну-1, хімази, нейропептиду Y, уротензину ІІ в розвитку різних форм артеріальної гіпертензії;
 • встановлена ключова роль інтерлейкінів 1 й 2, мембранно-клітинних змін в патогенезі гіпертонічної хвороби та її ускладнень;
 • встановлені особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на різні форми гіпертонічної хвороби та симптоматичних гіпертензій;
 • встановлені закономірності змін лептину, інсулінорезистентності, адипонектину на етапах розвитку і прогресування метаболічного синдрому у хворих на артеріальну гіпертензію та розроблені оптимальні методи комбінованої терапії цих хворих;
 • з’ясована роль інсуліноподібного фактору росту-1 та трансформуючого фактору росту-1 в процесах ремоделювання серця і судин при поєднанні двох найбільш поширених патологій – артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу;
 •             визначена роль порушень кишкової мікробіоти в розвитку артеріальної гіпертензії та асоційованих з нею порушень ліпідного і вуглеводного обмінів;
 •             встановлена роль регуляторів експресії генів - ряду мікроРНК в механізмах розвитку і прогресування серцево-судинних уражень у хворих на первинну артеріальну гіпертензію;
 • створені інформативні алгоритми ранньої та диференційної діагностики симптоматичних артеріальних гіпертензій;
 • розроблені ефективні немедикаментозні (лазеропунктура, магнітотерапія, квантова гемотерапія, плазмаферез) і медикаментозні (з застосуванням нових антигіпертензивних, гіполіпідемічних, метаболічних препаратів та засобів, які покращують мікроциркуляцію) методи лікування артеріальної гіпертензії, в тому числі на тлі супутніх захворювань внутрішніх органів;
 • розроблена система профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень у хворих з різною супутньою патологією на рівні відділень сімейної медицини.

Відділ був однім із ініціаторів створення в Україні Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії і проводить велику роботу в цьому напрямку в країні і в регіоні.

           

            Відділ співпрацює з  Харківським  національним університетом  імені В.Н. Каразіна, Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», ННЦ « Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України", Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут", департаментом кардіології Медичного Університету, м. Лодзь, Польща та ін.

           Співробітниками відділу за результатами науково-дослідних робіт опубліковано понад 800 наукових праць, видано 9 монографій,  2 посібника, 18 методичних рекомендацій, одержано 45 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, захищено 2 докторських і 25 кандидатських дисертацій. Більше 90 наукових праць опубліковано за кордоном.

           Відділом виконуються:

 • Спільний науковий проект Всеукраїнської асоціації кардіологів України (професор О.С. Сичов завідувач відділом аритмій серця ННЦ « Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України) та Фонду кардіологічної освіти у Центральній і Східній Європі (CARDICA) (Президент — професор М. Худзик, керівник департаменту кардіології Медичного Університету, м. Лодзь, Польща) «Предиктори відновлення та утримання синусового ритму у хворих на фібриляцію та/або трипотіння передсердь з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця»;
 • Міжнародне багатоцентрове академічне дослідження — «Mobility Hypertension Management Study», яке проводиться у 20 центрах 16 країн Європи під координацією International Society of VascularHealth — (ISVH®), France, куратор J. Topouchian (дослідження присвячене оптимізації контролю та підвищенню ефективності лікування артеріальної гіпертензії).

            Завідуючий відділом є співавтором рекомендацій Українського товариства кардіологів з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії та рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики метаболічного синдрому і цукрового діабету.

            Клінічною базою відділу є відділення гіпертензій та захворювань нирок, яке очолює кандидат медичних наук, лікар вищої категорії В.С.Конькова.

Співробітники відділу:

Коваль Сергій Миколайович

Снігурська Ірина Олександрівна

Старченко Тетяна Григорівна

Милославський Дмитро Кирилович

Пенькова Марина Юріївна

Божко Вадим В’ячеславович

Мисниченко Ольга Владиславівна

Юшко Костянтин Олексійович

Рєзнік Лариса Аркадіївна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465