Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ клінічної епідеміології неінфекційних захворювань

Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Несен А.О. Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Несен А.О.

Відділ засновано в 1981 році як лабораторію епідеміології та профілактики, метою якої було збереження здоров’я населення шляхом впливу на фактори ризику в ході проведення заходів з первинної та вторинної профілактики неінфекційних захворювань (НІЗ) в різних популяціях. Завдяки цьому Інститут став співпрацюючим центром Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з реалізації програм епідеміологічної та профілактичної спрямованості.

З 2004 р. - відділ популяційних досліджень. Керівники: з 1981 по 1998 рр. - доктор медичних наук Давидова Л.Й.; з 1998 по 2011 рр. - доктор медичних наук Єрмакович І.І.; з 2011 по теперішній час - доктор медичних наук Несен А.О.

Завдання та функції відділу популяційних досліджень

Завдання:

  • Виконання науково-дослідних та методичних робіт з використанням нових форм і методів дослідження, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я з вивчення епідеміологічних особливостей неінфекційних захворювань, в першу чергу серцево-судинних, впливу факторів ризику на розвиток і прогресування захворювань серця та нирок, судин та їх ускладнень, ранню діагностику, пошук ефективних шляхів первинної і вторинної профілактики, лікування і реабілітації в умовах коморбідності;
  • Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду з організації, проведення оцінки, аналізу результатів досліджень із визначенням епідеміологічних особливостей неінфекційних захворювань;
  • Встановлення ведучих тенденцій у розробці найбільш ефективних профілактичних втручань;
  • Підготовка нормативно-методичних документів Національної академії медичних наук України і Міністерства охорони здоров’я України щодо популяційних стратегій у попередженні неінфекційних захворювань, ефективного усунення впливу факторів ризику на розвиток і прогресування захворювань та їх ускладнень.

Співробітники відділу Співробітники відділу

Функції:

 • Використання наявної в Інституті апаратури, обладнання, технічних засобів, медикаментів та інших засобів медичного та господарського призначення у межах необхідних для забезпечення діяльності відділу;
 • Організація проведення Днів спеціалістів, семінарів, клінічних, науково-практичних конференцій, експертних комісій, участь у проведенні консиліумів, медичних рад, заходів по контролю за якістю та ефективністю лікувально-діагностичного процесу;
 • Забезпечення взаємодії з іншими установами – співвиконавцями, які займаються популяційними дослідженнями та розробкою профілактичних втручань.

Основні наукові напрямки:

 • Оцінка коморбідності та її значимості у хворих високого кардіоваскулярного ризику (КВР) та розробка на цій основі алгоритму діагностики і терапії.
 • Визначення прогностичного значення основних маркерів КВР для оцінки ефективності лікування пацієнтів високого КВР з поєднаними патологічними станами.
 • Розробка ефективних схем модифікації факторів ризику у пацієнтів високого КВР з урахуванням коморбідности на індивідуальному та популяційному рівнях.
 • Розробка та впровадження в практику охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо інтегрованої профілактики захворювань у пацієнтів високого КВР з коморбідною патологією з застосуванням сучасної фармакотерапії.

Відділом накопичений позитивний досвід участі у Міжнародних профілактичних програмах, таких як: Європейська Міжнародна програма СІНДІ – (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Program) і загальнонаціональна програма інтегрованої профілактики неінфекційних захворювань (СІНДІ-Україна), Національна програма «Цукровий діабет», багатофакторної профілактики ішемічної хвороби серця, контролю артеріальної гіпертензії, «Інтерхелс» та інших.

Відділ активно співпрацює з науковими підрозділами Національного науково-дослідницького центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», науково-дослідними й навчальними інститутами регіону.

У відділі створена і вдосконалюється унікальна інформаційна база, що містить інформацію про стан здоров’я більше ніж 10 тисяч осіб.

Співробітники відділу Співробітники відділу

Основні результати досліджень:

 • Встановлений вплив поведінкових, біологічних і соціальних факторів на розвиток НІЗ; розроблені діагностичні моделі та визначені критерії реалізації факторів ризику та їх комбінацій у відношенні розвитку НІЗ.
 • Визначені предиктори змін ліпідного обміну при ожирінні, встановлені взаємозв’язки між показниками центральної гемодинаміки та антропометричними параметрами при метаболічному синдромі, визначено внесок абдомінального ожиріння в гемодинамічні розлади при артеріальній гіпертензії.
 • Доведено ефективність заходів щодо первинної профілактики у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та дисліпідемією, що об’єднують модифікацію способу життя і медикаментозне втручання.
 • Розроблені та впроваджені заходи з первинної та вторинної профілактики основних терапевтичних захворювань в практику охорони здоров’я в установах України.
 • Наукова тематика Відділу сконцентрована на пріоритетних завданнях медичної науки, що відповідають світовим тенденціям, а саме Глобальній стратегії профілактики і контролю НІЗ у світі (Global Strategy on Prevention and Control of Non-communicable disease); глобальній стратегії по дієті, фізичній активності і здоров’ю (Global Strategy on Diet, Physical activity and Health); плану дій щодо профілактики і контролю НІЗ (Action Plan on the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable disease).
 • Наукова тематика Відділу подавалась на грант «Горизонт 2020», а також для участі в WHO-SDC Project «Non-communicable Diseases (NCDs) Prevention and Health Promotion in Ukraine».
 • За результатами науково-дослідних робіт отримано 12 патентів, розроблено 15 методичних рекомендацій, опубліковано 368 наукових робіт, в тому числі статей у фахових виданнях – 76, тез у матеріалах науково-практичних конференцій – 428 і публікацій у засобах масової інформації – 28.
 • У Відділі виконано 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук та 9 – кандидатів медичних наук.
 • За винахідницьку діяльність Відділ нагороджено 4 дипломами ІІ ступеню в Конкурсі винахідників, а також премією імені П.І. Шатілова і дипломами Харківського медичного товариства.
 • Старший науковий співробітник Відділу Грунченко М.М. за розробку та створення «Автоматизованого робочого місця лікаря-кардіолога» нагороджений дипломом ІІ ступеню на Виставці Досягнень Народного Господарства України у 1989 р.
 • Співробітники Відділу брали активну участь у роботі XIV-XVI з’їздів терапевтів України (1998-2010 рр.), VII-ХVІІІ конгресів кардіологів України (2004-2017 рр.), III Національному конгресі геронтологів і геріатрів України (2003 р.), III Національному з’їзді фармакологів України (2004 р.), Російському національному конгресі кардіологів (2001 р., 2005 p.), I Національному конгресі терапевтів (2006 р.), Пленумах правління товариства кардіологів України (2002-2008 рр.), з’їздів нефрологів України (2010-2017 р.), науково-практичній конференції «Вирішені та невирішені питання профілактики коморбідних пацієнтів» у рамках VI Міжнародного Конгресу (2017 р.), численних Всеукраїнських конгресах і конференціях, у тому числі з міжнародною участю, обласних та інститутських науково-практичних конференціях.

Співробітники відділу:

Несен Андрій Олексійович

Валентинова Інна Анатоліївна

Чернишов Володимир Анатолійович

Шкапо Володимир Леонідович

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465