Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Інформація щодо вступу

Порядок та умови вступу до програми з підготовки докторів філософії

 

3.1. Загальні положення

 

3.1.1. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

3.1.2. Правила прийому до аспірантури в ДУ «Національний інститут терапіїімені Л.Т.МалоїНАМНУкраїни» в 2018 році розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1398/31266, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №261 від 23 березня 2016 р. Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

3.1.3. Організацію, облік і контроль за роботою аспірантів над дисертацією здійснює вчений секретар ДУ «Національний інститут терапіїімені Л.Т.МалоїНАМНУкраїни» (далі - НІТ НАМНУ).

3.1.4. Інститут щорічно отримує від Міністерства охорони здоров'я України План прийому до аспірантури та розміщує у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей та спеціалізацій, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

3.1.5. На навчання до аспірантури в НІТ НАМНУ для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування. До аспірантури приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарська спеціальність якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини.

3.1.6. Прийом до аспірантури в НІТ НАМНУ здійснюється за очною формою навчання.

3.1.7. Термін навчання в аспірантурі в НІТ НАМНУ за очною формою становить 4 роки.

3.1.8. Підготовка осіб в аспірантурі ДУ «Національний інститут терапіїімені Л.Т.МалоїНАМНУкраїни» здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням); за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

3.1.9. Організацію прийому до аспірантури НІТ НАМНУ здійснює конкурсна комісія з питань прийому до аспірантури НІТ НАМНУ (далі - Конкурсна комісія), склад якої затверджується наказом директора НІТ НАМНУ, який є її головою. Члени конкурсної комісії призначаються директором інституту з числа керівників наукових підрозділів, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

3.1.10. Конкурсна комісія вирішує всі питання, пов'язані з прийомом до аспірантури в НІТ НАМНУ, і керується в своїй роботі Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №261 від 23 березня 2016 р.

 3.2 Перелік спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється

підготовка аспірантів у НІТ НАМНУ:

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

Внутрішні хвороби

медичні

 

3.3 Прийом документів

3.3.1. Прийом документів до аспірантури в НІТ НАМНУ на всі спеціальності та форми навчання проводиться з 25 травня по 25 червня

поточного року.

3.3.2. Вступники до аспірантури подають на ім'я директора НІТ НАМНУ такі документи:

 1. заяву на ім'я директора інституту;
 2. особовий листок з обліку кадрів, заповнений особисто та завірений в відділі кадрів за основним місцем роботи та 3 фотокартки розміром 3x4 см.;
 3. автобіографію;
 4. список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 1. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;
 2. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 3. копію лікарського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури;
 4. копію трудової книжки, завіреної у відділі кадрів за основним місцем роботи;
 5. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 6. копію ідентифікаційного коду;
 7. копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 8. паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

3.3.3 Документи подаються у папці.

3.4 Допуск до вступних іспитів

3.4.1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури приймається конкурсною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

3.4.2. Конкурсна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у переліку документів, які подаються при вступі до аспірантури, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

3.4.3. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 7-10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 7-10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

3.5. Організація та проведення вступних іспитів

3.5.1. Вступні іспити до аспірантури в НІТ НАМНУ проводяться предметними комісіями, склад яких у кількості 4 осіб затверджуються наказом директора НІТ НАМНУ з числа провідних наукових працівників інституту зі спеціальності. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

3.5.2. Програми вступних іспитів для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються НІТ НАМНУ. Результати вступних іспитів до аспірантури з конкурсних предметів оцінюються за шкалою від 2 до 5 балів.

3.5.3. Вступні іспити проводяться з 26 червня по 10 липня поточного року.

3.5.4. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL або Іnternational Еnglish Language Теsting Sуstem або сертифікатом Саmbridgе Еnglish Languagе Аssestment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом ТеstDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

3.5.5. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

3.5.6. Вступники, які без поважних причин не з'явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

3.5.7. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Інституту протягом одного календарного року.

3.6. Умови зарахування

3.6.1. Зарахування до аспірантури в НІТ НАМНУ проводиться за результатами конкурсу з 01 вересня поточного року.

3.6.2. Конкурсна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до аспірантури на підставі результатів вступних іспитів.

3.6.3. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних іспитів (зі спеціальності та іноземної мови), помножених на відповідні коефіцієнти:

- для вступного іспиту зі спеціальності - 0,6;

- для вступного іспиту з іноземної мови - 0,4.

3.6.4. При рівності конкурсного балу особи, які мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою, рекомендовані на наукову роботу, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів, а також мають наукові праці за відповідною науковою спеціальністю, мають переважне право при зарахуванні до аспірантури.

Також нараховуються додаткові бали за:

публікації у фахових виданнях-10 балів за кожну

публікації, які включені до науково-метричних баз (Scopus та інші) - 20 балів за кожну

участь у наукових форумах (з їзди, конференції)- 10 балів

патент або авторське свідоцтво – 10 балів за кожне

3.6.5. Про рішення конкурсної комісії щодо рекомендації до зарахування до аспірантури вступник повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення.

3.6.6. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора НІТ НАМНУ.

3.6.7. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом директора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або, за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою Інституту за належне та своєчасне виконання обовязків.

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво, як правило, не більше пяти здобувачів наукових ступенів.

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Рішенням вченої ради Інституту аспіранту може бути призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обовязків між ними.

3.6.8. Особи, які протягом трьох місяців з дня зарахування до аспірантури не запланували кандидатську дисертацію, підлягають відрахуванню з навчання в аспірантурі НІТ НАМНУ.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465