Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями

Керівник відділу – доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина ДмитрівнаКерівник відділу – член-коресподент НАМН України, доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна

Завдання та функції відділу:

 • вивчення кишкового мікробіому і його впливу на патогенез, ранню діагностику, лікування і профілактику органів травлення в їх поєднанні з іншими неінфекційними захворюваннями;
 • поглиблене вивчення патогенетичних механізмів найбільш важливих захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту: неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
 • встановлення основних закономірностей розвитку та прогресування неалкогольної жирової та алкогольної хвороб печінки у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів, зокрема метаболічним синдромом;
 • розробка оригінальних підходів до діагностики варіантів перебігу і прогнозу виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки. Виділення критеріїв прогнозування ускладнень виразкової хвороби, таких як шлунково-кишкова кровотеча, перфорація, пенетрація;
 • розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на метаболічний синдром; визначення патогенетичних ланок формування серцево-судинного ризику у пацієнтів даної категорії;
 • розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування неалкогольної жирової хвороби печінки, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (зокрема її позастравохідних проявів) та запальних захворювань кишечнику (неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона) ;
 • розробка ефективних підходів до первинної і вторинної профілактики захворювань органів травлення з метою попередження або гальмування розвитку ускладнень означених хвороб.

Основні наукові напрямки:

Вивчення розповсюдженості, визначення етіологічних факторів, механізмів розвитку та хронізації захворювань печінки; розробка нових методів діагностики та прогнозування варіантів їх перебігу з урахуванням поліморфізму генів та визначення персоніфікованої терапії; апробація та впровадження нових технологій медикаментозного і немедикаментозного лікування та профілактики ускладнень хвороб печінки. Важливим напрямком є вивчення коморбідної патології – печінка та серцево-судинні захворювання, печінка та цукровий діабет, ожиріння тощо.

Другим важливим напрямком у діяльності відділу є вивчення особливостей перебігу захворювань стравоходу, включаючи гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), хронічні гастрити, асоційовані з Helicobacter pylori, захворювання підшлункової залози, тонкої та товстої кишок.

Sotr komorbid

Співробітники відділу

Найважливіші результати досліджень: 

 • Проведена оцінка профілю прозапальних маркерів ( фактору некрозу пухлин-альфа, С-реактивного протеїну, цитокератину-18) та їх співвідношення з метаболічними порушеннями при неалкогольній жировій хворобі печінки (НАЖХП);
 • Вперше досліджені рівні мікроРНК-34а, мікро РНК-122 та визначена їх роль в розвитку та прогресуванні неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) у хворих з НАЖХП;
 • На підставі отриманих результатів розроблені рекомендації щодо комплексних лікувальних та профілактичних заходів, спрямованих на корекцію метаболічних розладів та гальмування запального процесу та фіброзоутворення в тканині печінки у хворих НАЖХП;
 • Запропонований спосіб діагностики НАСГ у хворих з НАЖХП на тлі метаболічних порушень,  який  забезпечує можливість швидким, простим, доступним та неінвазивним методом здійснювати діагностику НАСГ у хворих НАЖБП з метаболічними порушеннями;
 • Розроблена патогенетично обґрунтована нова технологія лікування НАЖХП на тлі метаболічних порушень, яка забезпечить можливість швидкого покращення клінічного перебігу захворювання, дозволить досягти гальмування системного запалення та фіброгенезу в тканині печінки;
 • Визначений якісний та кількісний склад кишкової мікробіоти у хворих на НАЖХП на тлі метаболічних порушень, вивчений їх взаємозв’язок з маркерами системного запалення та ступенем стеатозу печінки;
 • Встановлені  взаємозв’язки між основними філотипами кишкової мікробіоти (Firmicutes та  Bacteroidetes), рівнем бактеріальних метаболітів та системним запаленням.

      Усі методи діагностики, профілактики та лікування захворювань печінки та стравоходу, підшлункової залози, тонкої та товстої кишок проводяться з використанням сучасних технологій, включаючи молекулярно-генетичні, цитологічні, імуно-гістохімічні та інші методи дослідження.

      За роки існування відділу співробітниками опубліковано більш ніж 20 монографій, 2000 статей. Захищені 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 23 – кандидата медичних наук.

      Клінічною базою відділу є відділення гастроентерології та терапії Інституту на 60 ліжок. Завідуючий відділенням кандидат медичних наук Черняк А.М.

 

Співробітники відділу:

Фадєєнко Галина Дмитрівна

Кушнір Інна Ернестівна

Гріднєв Олексій Євгенійович

Чернова Валентина Михайлівна

Соломенцева Тетяна Анатоліївна

Нікіфорова Яна Василівна

Курінна Олена Григорівна

Черелюк Наталія Ігорівна

Буряковська Олена Олександрівна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465