portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Government Institution “L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
(GI "L.T.Mala NIT NAMSU")

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Department of Ischemic Heart Disease and Metabolic Disorders

 Керівник відділу - доктор медичних наук, старший науковий співробітник  Серік Сергій АндрійовичКерівник відділу - доктор медичних наук, старший науковий співробітник Серік Сергій Андрійович

Керівник відділу - доктор медичних наук, старший науковий співробітник Серік Сергій Андрійович З моменту утворення та по 2014 рік керівником відділу був заслужений діяч науки і техніки України (2001), член Європейської спілки кардіологів, член Робочої групи з лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, Українського товариства кардіологів, доктор медичних наук, професор Волков В.І.

З лютого 2014 року відділ очолив доктор медичних наук, старший науковий співробітник  Серік С.А. З метою вирішення найважливішої проблеми кардіології – зниження серцево-судинної смертності, проводиться розробка кількох наукових напрямків (фундаментальних та прикладних), щодо вивчення основних патогенетичних механізмів розвитку атеросклеротичних уражень судин та таких ускладнень, як інфаркт міокарду, інсульт, серцева недостатність та інші.

 

Завдання та функції:

- Вивчення гуморальних факторів атерогенезу. Оцінка впливу ендотеліальної дисфункції, ліпідного обміну, імунозапальної активації та оксидативного стресу на перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС). Розробка підходів щодо оптимізації терапії ІХС з урахуванням цих факторів.

- Дослідження ролі гемоваскулярних порушень у розвитку серцево-судинних захворювань. Вивчення механізму формування резистентності до антиагрегантів при різних клінічних формах ІХС та її прогностичне значення для виникнення серцево-судинних випадків. - Дослідження генетичних механізмів чутливості до антитромбоцитарних препаратів для своєчасного виявлення виділення груп високого ризику для активного нагляду з метою зниження ризику виникнення серцево-судинних випадків - Дослідження и оцінка патогенетичної значущості виникнення резистентності до антитромбоцитарних препаратів у хворих на ІХС. Розробка методів та алгоритму призначення антитромбоцитарних препаратів в залежності від індивідуальної чутливості. - Дослідження гендерних та вікових особливостей перебігу серцево-судинних захворювань для оцінки прогностичного значення головних факторів ризику та змін репродуктивної системи для розвитку атеросклерозу та ІХС в залежності від статевих та вікових ознак, а також особливостей дозозалежних та гендерних ефектів терапії цих захворювань. - Розробка та впровадження методів діагностики ІХС високо чутливих та специфічних для жінок, визначення гендерних та вікових особливостей функціональних навантажувальних проб (ВЕМ-проба, добове моніторування ЕКГ) в виявленні міокардіальної ішемії міокарду та подальшій оцінці ефективності терапії. - Вивчення патогенетичних особливостей серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті та розробка на цій основі диференційованих схем профілактики та лікування.

Функції:

  • проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу;
  • проведення консультативно-лікувальної роботи у поліклініці та відділенні ішемічної хвороби серця ДУ «Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»;
  • публікація наукових результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях;
  • забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
  • патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики ІХС;
  • популяризація наукових знань серед населення шляхом публікацій науково-популярних статей у пресі, збільшення виступів у пресі і телебаченні, проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування ІХС;
  • популяризація наукових досягнень серед медичних працівників у формі інформаційних листів, лекцій для лікарів, а також проведенні науково-практичних конференцій;
  • розробка стандартів лікування основних кардіологічних захворювань.

Основні наукові напрямки:

- Роль ендотелійзалежних, імунозапальних та тромбоцитарних механізмів прогресування атеросклерозу. - Гемоваскулярні порушення при різних клінічних формах ІХС. - Гендерні та вікові особливості перебігу та лікування ІХС. - Генетичні фактори для прогнозування перебігу ІХС та ефективності лікування. - Механізми та клінічне значення резистентності до антитромбоцитарних препаратів у хворих на ІХС. - Ураження серцево-судинної системи у жінок в період періменопаузи. - Особливості серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті.

Найважливіші результати досліджень:

Одними з перших на Україні співробітниками відділу атеросклерозу та ІХС розроблялася концепція ролі функціонального стану ендотелію у виникненні атеросклеротичного ураження, ролі оксиду азоту NO в патогенезі ІХС. Встановлено значення функціонального стану ендотелію, активності гемостазу в прогресуванні атеросклерозу коронарних артерій. Вивчені ролі вазоактивних ейкозаноїдів у атерогенезі, інших вазоактивних речовин (оксиду азоту, ендотеліну, інтерлейкінів, медіаторів адгезії тромбоцитів та ін. Доведено, що розвиток ішемічної хвороби серця: характеризується системною ендотеліальною дисфункцію, підвищенням агрегаційних здібностей тромбоцитів, тому визначення динаміки вазоактивних речовин, показників гемостазу, поряд з визначенням порушень ліпідного обміну, є найважливішим способом контролю за ефективністю терапії. Особливе місце в дослідженнях займає проблема резистентності до антитромбоцитарних препаратів. Вивчено біохімічні механізми недостатній ефективності антиагрегантної терапії, розроблені нові методи дослідження індивідуальної чутливості до аспірину і можливі шляхи подолання аспірінорезістентності.- Розроблено способи оптимізації терапії ішемічної хвороби серця, запобігання розвитку толерантності до нітропрепаратів, продовжуються розробки проблеми резистентності до антитромбоцитарних препаратів. Пріоритетними для України з'явилися дослідження імунозапальних механізмів прогресування та маніфестації ІХС та серцевої недостатності, можливостей і значимості їх терапевтичної корекції. У дослідженнях останніх років отримані нові дані про особливості патогенезу та лікування ІХС при цукровому діабеті 2 типу. Встановлена роль імунозапальних факторів в патогенезі серцево-судинних захворювань. Було доведено, що ішемічна хвороба серця характеризується прогресуючим дисбалансом між активністю про- і протизапальних цитокинів. Дослідження стану імунозапальної активності у хворих на ішемічну хворобу серця. При прогресуванні серцевої недостатності виявлено взаємозв’язок імунозапальних факторів із систолічною функцією лівого шлуночку та нейрогуморальною активністю, що важливо для оптимізації лікування цієї категорії хворих.

У відповідності зі світовими тенденціями проводилися дослідження з вивчення гендерних та вікових особливостей серцево-судинних захворювань. На підставі комплексної оцінки стану гормонального спектру крові, функціонального стану ендотелію та гемостазіологічних факторів встановлено відмінності

Співробітники відділу Співробітники відділу

Співробітники відділу патогенетичних механізмів і клінічного перебігу ІХС у жінок і чоловіків. Запропоновано нові діагностичні підходи до виявлення ІХС у жінок клімактеричного періоду. За весь час існування у відділі підготовлено і захищено 5 докторських і 36 кандидатських дисертацій. 5 вихідців із відділу очолили самостійні наукові підрозділи інституту та інших наукових та учбово-навальних закладів. Матеріали науково-дослідних робіт відділу опубліковані більш ніж у 450 наукових працях, 5 монографіях, опубліковано 11 методичних рекомендацій. За матеріалами науково-дослідних робіт отримано 45 авторських посвідчень і патентів. Клінічною базою відділу є відділення ішемічної хвороби серця, яке очолює лікар вищої категорії Т.І. Кліменко.

Government Institution
“L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Telephone:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Address:

2 а, Lyubovi Maloy ave., c. Kharkiv, 61039, Ukraine