Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділ науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою

(тел.: (057) 370-61-79, E-mail: it_org_gridasova)

Відділ був створений у 2013 році шляхом об’єднання відділів науково-організаційної роботи та науково-медичної інформації з бібліотекою, які були в структурі наукових підрозділів Інституту з часу його відкриття.

Основні наукові напрямки – розробка нових методологічних підходів до профілактики хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів; забезпечення ефективного інформаційного супроводження наукових досліджень інституту з використанням сучасних інформаційних технологій; науково-медичних і патентних ресурсів; інформаційна підтримка при використанні засобів наукової комунікації у медичній практиці; організація охороноспроможних рішень та оформлення заявок на одержання патентів України або свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір; комп’ютерні програми; сприяння реалізації інноваційної стратегії в установі; інформаційне забезпечення та організаційна підтримка проведення науково-медичних форумів (НМФ) інституту.

Завдання та функції відділу

 • планування та внесення до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій…» науково-медичних форумів, що проводяться інститутом;
 • планування, організація та проведення виїзних науково-практичних конференцій в рамках «Школи терапевтів імені Л. Т. Малої» в областях України;
 • планування, організація і проведення «Дня терапевта», «Дня кардіолога» та інших наукових і організаційних заходів спільно з засіданнями наукових медичних товариств, що проводяться в Інституті;
 • сприяння щодо впровадження в практику наукових досягнень шляхом подання переліку наукової продукції інституту, призначеної для впровадження досягнень, до щорічного Інформаційного бюлетеня НАМН;
 • забезпечення практичного застосування результатів науково-дослідних робіт, що виконуються в наукових підрозділах Інституту, в роботу установ охорони здоров’я м. Харкова, Харківської області та інших областей України згідно Плану пропозицій для впровадження;
 • участь у річному звітів з науково-дослідних робіт наукових відділів;
 • звітність перед вищестоящими організаціями про проведені в установі науково-медичних форумів;
 • розміщення на сайті Інституту інформації про наукові медичні заходи, проведені в Інституті;
 • забезпечення науково-інформаційної та інтелектуальної діяльності ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України”;
 • формування та збереження науково-інформаційних ресурсів з метою їх ефективного використання у процесах патентно-інформаційних розробок як супроводження усіх етапів виконання науково-дослідних робіт;
 • проведення роботи щодо опанування новими науково-інформаційними технологіями та підвищення науково-інформаційної компетентності спеціалістів Інституту;
 • проведення патентно-інфомаційної роботи як частини науково-дослідних процесів згідно з науковими темами інституту: консультації при створенні та охороні об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, комп’ютерних програм і т.п.);
 • консультативна допомога в підготовці основних засобів наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині: підготовка інформаційних листів, методичних рекомендацій з грифом МОЗ для подальшої експертизи та друкування в Українському центрі наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • забезпечення функціонування наукової бібліотеки та музею інституту;
 • індексація (УДК) статей, назв дисертаційних тем та предметів пошуку до них;
 • перевірка наукової продукції інституту (статті, тези тощо) на академічну доброчесність (наявність плагіату);
 • проведення аналізу тенденцій публікацій в провідних міжнародних наукових журналах в галузі внутрішньої та превентивної медицини;
 • ведення рейтингу наукової діяльності наукових співробітників;
 • проведення роботи щодо супроводження профілів співробітників інститут у наукометричних базах даних GOOGLE SHСOLАR та SCIENCE INDEX, а також профілю інституту як установи у базі GOOGLE SHСOLАR та «Український індекс цитування»;
 • проведення роботи з реєстрації співробітників установи в ORCID (Єдиному міжнародному реєстрі вчених, ідентифікатор дослідника і автора досліджень);
 • розробка опитувальника факторів ризику неінфекційних захворювань;
 • створення електронної бази даних за результатами анкетування.

До перспективних напрямків роботи можна віднести організацію медичної допомоги хворим з коморбидной патологією.

 

Найважливіші результати

– розпочато створення бази даних стану захворюваності, розповсюдженості основних нозологічних форм та стану здоров’я населення різних регіонів України;

– розроблено «Алгоритм моніторування факторів ризику та вибору стратегії профілактики серцево-судинних захворювань»; алгоритм оптимального використання науково-медичних та патентних ресурсів мережі Інтернет для інформаційної підтримки НДР в медицині;

– за участю співробітників відділу створено web-сайт Інституту.

У бібліотеці створено і постійно оновлюються:

 • база даних робіт працівників інституту;
 • електронний каталог авторефератів дисертацій;
 • електронний предметний каталог статей за тематикою інституту.

Загальний фонд бібліотеки нараховує понад 22 тис. примірників. Це монографії, посібники, навчально-методичні посібники, керівництва, збірки наукових праць, журнали, автореферати дисертацій, дисертації, методичні рекомендації, інформаційні листи.

Науковцями відділу опубліковано понад 900 наукових праць, отримано 4 патенти України та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права, надруковано 9 методичних рекомендацій.

Разом із співробітниками інституту виявлено і подано біля 400 заявок на різні об’єкти інтелектуальної власності, одержано більше 300 охоронних документів.

За останні 10 років в усіх областях України проведено більше 45 виїзних науково-практичних конференцій в рамках «Школи терапевтів імені Л. Т. Малої», на яких було впроваджено більше 900 наукових розробок установи.

За цей час на базі ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» та на виїзних науково-практичних конференціях і семінарах підвищили кваліфікацію понад 40 тисяч лікарів.

З 2016 р. в Інституті за участю відділу під егідою Громадської організації «Українська асоціація профілактичної медицини» двічі на рік проводяться наукові симпозіуми профілактичного напрямку.

З 2018 р. відділом спільно з відділом метрології проводиться робота щодо наповнення нової версії сайту Інституту сучасною інформацією про установу та співробітників. 

Згідно вимог законодавства підготовлена документація з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на базі Інституту.

 

Співробітники відділу:

Грідасова Людмила Миколаївна

Ярина Надія Андріївна

Лавренко Тетяна Анатоліївна

Федотова Тетяна Анатоліївна

Дудар Лариса Олексіївна

Кулешова Олена Михайлівна

Удовікова Світлана Володимирівна

Ємельянов Дмитро Вікторович

Зоріна Олена Василівна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465