Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Лабораторія імуно-біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень

        Лабораторія існує з 1982 р. В різні роки лабораторію очолювали: кандидат медичних наук Лазарєва С.А. (1982-1988 р.р.), кандидат біологічних наук Бахова Л.К. (1988-1991 р.р.), кандидат біологічних наук Самохіна Л.М. (1999-2004 р.р.), доктор біологічних наук Колодуб Ф.А (1991-1999, 2004-2007 р.р.), доктор медичних наук Кондаков І.К. (2007-2009 р.р), кандидат біологічних наук Бондар Т.М. (2009-2010 р.р.), Борисова О.Л. (2010–2012 р.р.). На даний час лабораторію імуно-біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень очолює кандидат біологічних наук Гальчінська В.Ю.

        Лабораторія обладнана сучасними засобами вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням таким, як: система детекції продуктів ПЛР в реальному часі CFX96 Touch (Bio-Rad, США), флуорометр Qubit 3.0 (Life Technologies), комплект обладнання для імуноферментних досліджень (імуноферментний аналізатор Іmmunochem-2100, пристрої для промивки, струшування та інкубації мікропланшет виробництва High Tehnology inc., США), біохімічний аналізатор CHEM-7 (Erba Lachema, Чехія), мікроскоп з системою комп’ютерної візуалізації (Micros, Австрія), аналізатор агрегації тромбоцитів AP 2110 (Солар, Білорусь), центрифуги, низькотемпературні холодильники, бокси біологічної безпеки.

        Лабораторія атестована на право визначення більш ніж 70 показників функціонально-метаболічного стану внутрішніх органів сучасними молекулярно-генетичними, імуноферментними, біохімічними та цитологічними методами.

Завдання та функції:

 • дослідження молекулярно-генетичних, імуно-біохімічних та цитологічних показників, що відображають стан серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок та легенів у відповідності з метою, завданнями та планом виконання НДР інституту;
 • впровадження нових, найбільш адекватних вирішенню завдань НДР методів досліджень, що мають більш високу аналітичну точність та діагностичну надійність, досягнення їх відтворності шляхом контролю та оцінки якості лабораторних досліджень на преаналітичному, аналітичному та постаналітичному етапах;

Виділення нуклеїнових кислот

 • підвищення якості лабораторних досліджень згідно стандартам належної лабораторної практики на основі отримання та використання референсних значень, ретельного контролю реактивів, внутрішнього аудиту та постійного підвищення кваліфікації співробітників;
 • дотримання прав пацієнта, термінів, вимог етики, конфіденційності та безпеки на всіх етапах виконання лабораторних досліджень;
 • документування процедури та результатів досліджень, інтерпретація отриманих результатів та сприяння їх ефективному використанню в НДР;
 • публікування результатів дослідження в фахових вітчизняних та закордонних виданнях;
 • представлення результатів досліджень на наукових конгресах, з’їздах та науково-практичних конференціях.

Основні напрямки роботи лабораторії:

 • вивчення показників виникнення та хронізації неінфекційних захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, легенів і нирок з використанням сучасних молекулярно-генетичних, імуноферментних, біохімічних та цитологічних методів;
 • розробка і впровадження сучасних молекулярно-генетичних, біохімічних, імуноферментних та цитологічних методів вивчення молекулярних та клітинних механізмів виникнення і хронізації хвороб внутрішніх органів;
 • поглиблене дослідження мікробіоти, експресії мікро-РНК і генів відповідальних за продукцію факторів, пов’язаних з виникненням та прогресуванням неінфекційних захворювань внутрішніх органів;

Проведення ампліфікації

  • визначення тотального метилювання ДНК, довжини кінцевих ділянок хромосом – теломер та активності теломерази (ферменту, що запобігає їх вкороченню) в якості генетичних та епігенетичних маркерів метаболічно-асоційованих захворювань;
 • розширення спектру поліморфізмів генів, асоційованих з ризиком неінфекційних захворювань внутрішніх органів, для створення програми первинної та вторинної профілактики цих захворювань та генів, що контролюють синтез і активність ферментів біотрансформації лікарських засобів, для підбору фармакотерапії в залежності від генетичного профілю;
 • створення адекватних діагностичних панелей для комплексної оцінки гомеостазу людини і наявності ризик-факторів розвитку захворювань внутрішніх органів на підставі результатів вивчення гуморального статусу в комбінації з молекулярно-генетичним аналізом поліморфізмів генів, довжини теломер, стану кишкової мікробіоти, експресії генів та мікроРНК.

Найважливіші результати та досягнення:

 • впроваджені молекулярно-генетичні методи дослідження складу кишкової мікробіоти на рівні основних філотипів та визначення важливих представників нормофлори і патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, зокрема, анаеробних бактерій, культивування яких є складним і малодоступним;
 • визначено вміст циркулюючих мікроРНК (miR-27a, miR-34a, miR-121, miR-122, miR-133a та ін.) і експресії гена PPARG (гамма-рецептор, що активується проліфератором пероксисом) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі реального часу;
 • проведено молекулярно-генетичне дослідження тотального метилювання, відносної довжини теломер лейкоцитів крові і клітин букального епітелію при наявності метаболічно-асоційованих захворювань;
 • проведено оцінку нутрігенетичних особливостей з визначенням нуклеотидних поліморфізмів наступних генів: FABP2 (кодує білок, що зв'язує і транспортує жирні кислоти); PPARG (відповідає за процеси окислення жирних кислот); ADRB2 і ADRB3 (кодують варіанти бета-адренергічних рецепторів) в межах програми профілактики неінфекційних захворювань внутрішніх органів;
 • вивчено генетичні маркери чутливості до антитромбоцитарних препаратів та бета-адреноблокаторів при серцево-судинних захворюваннях;
 • встановлено участь ферментів альтернативних шляхів утворення вазоконстрикторного пептиду ангіотензину II і деструкції ендотелію та їх інгібіторів у формуванні, прогнозуванні розвитку та контролі лікування серцево-судинних захворювань, хронічних обструктивних захворювань легенів, ниркових захворювань;
 • вивчена роль оксиду азоту в механізмах регуляції судинного тонусу і тромбоутворення, статевих гормонів при серцево-судинних захворюваннях і можливість корекції порушень у цій ланці регуляції;
 • встановлена роль порушень ліпідного спектру, вільно-радикальних процесів, систем антиоксидантного захисту, цитокінів та імунних комплексів в розвитку захворювань серцево-судинної системи та при коморбідних станах.

Співробітниками лабораторії видано 5 монографій, опубліковано понад 700 наукових праць, отримано 85 авторських свідоцтв та патентів України, захищено 2 докторських і 6 кандидатських дисертацій.

Співробітники лабораторії

 

Співробітники лабораторії:

Гальчінська Валентина Юріївна

Самохіна Любов Михайлівна

Бондар Тетяна Миколаївна

Ченчик Тетяна Олександрівна

Шуть Інна Валентинівна

Щенявська Олена Миколаївна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465