Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Відділ артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень

gipert1

Завдання та функції відділу

Завдання:

 • Поглиблене вивчення найбільш важливих механізмів патогенезу гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій (при ендокринних захворюваннях та при генералізованому атеросклерозі).
 • Встановлення основних закономірностей розвитку і прогресування гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів (цукровий діабет 2 типу, ожиріння, подагра, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність).
 • Розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування уражень органів-мішеней при гіпертонічній хворобі і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензіях. Розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій високого і дуже високого ризику та їх серцево-судинних ускладнень.
 • Розробка ефективних підходів до первинної та вторинної профілактики артеріальних гіпертензій з метою попередження або гальмування розвитку і прогресування життєво небезпечних ускладнень.

Функції:

 • Проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу.
 • Організація і проведення відбору тематичних хворих для виконання науково-дослідних робіт.
 • Організація і проведення поглибленого обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт.
 • Проведення консультативної роботи у поліклініці Інституту і лікувальної роботи – у відділенні гіпертензій та захворювань нирок.
 • Забезпечення вивчення найбільш вагомих механізмів патогененезу гіпертонічної хвороби і вторинних(симптоматичних) артеріальних гіпертензій.
 • Організація регулярних публікацій результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях.
 • Забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах.
 • Патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики гіпертонічної хвороби, симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та їх ускладнень.
 • Широке впровадження результатів досліджень в практику охорони здоров’я України.
 • Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики гіпертонічної хвороби, симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та їх ускладнень. Основні наукові напрямки Вивчення нейро-гуморальних, гормональних, мембранно-клітинних, імунних, метаболічних, гемодинамічних та структурно-функціональних механізмів розвитку гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та розробка методів ранньої і диференціальної діагностики, прогнозування, лікування та профілактики різних видів артеріальних гіпертензій, особливо при їх поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Основні наукові напрямки

 • Вивчення нейро-гуморальних, гормональних, мембранно-клітинних, імунних, метаболічних, гемодинамічних та структурно-функціональних механізмів розвитку гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та розробка методів ранньої і диференціальної діагностики, прогнозування, лікування та профілактики різних видів артеріальних гіпертензій, особливо при їх поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Найважливіші результати досліджень

 • Виявлений внесок простаноїдів, опіоїдних та натрійуретичних пептидів, ендотеліну-1, хімази, нейропептиду Y, уротензину ІІ в розвитку різних форм гіпертонічної хвороби.
 • Встановлена ключова роль інтерлейкінів 1 й 2, мембранно-клітинних змін в патогенезі гіпертонічної хвороби та її ускладнень.
 • Встановлені особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на різні форми гіпертонічної хвороби та симптоматичних гіпертензій.
 • Встановлені закономірності змін лептину, інсулінорезистентності, адипонектину на етапах розвитку і прогресування метаболічного синдрому у хворих на артеріальну гіпертензію та розроблені оптимальні методи комбінованої терапії цих хворих.
 • З’ясована роль інсуліноподібного фактору росту-1 та трансформуючого фактору росту-1 в процесах ремоделювання серця і судин при поєднанні двох найбільш поширених патологій – артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу.
 • Створені інформативні алгоритми ранньої та диференційної діагностики симптоматичних артеріальних гіпертензій.
 • Розроблені ефективні немедикаментозні (лазеропунктура, магнітотерапія, квантова гемотерапія, плазмаферез) і медикаментозні (з застосуванням нових антигіпертензивних, гіполіпідемічних, метаболічних препаратів та засобів, які покращують мікроциркуляцію) методи лікування артеріальної гіпертензії, в тому числі на тлі супутніх захворювань внутрішніх органів.
 • Розроблена система профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень у хворих з різною супутньою патологією на рівні відділень сімейної медицини.

Відділ був однім із ініціаторів створення в Україні Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії і проводить велику роботу в цьому напрямку в країні і в регіоні.

Співробітниками відділу за результатами науково-дослідних робіт опубліковано понад 700 наукових праць, видано 6 монографій, 18 методичних рекомендацій, одержано 45 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, захищено 2 докторських і 22 кандидатських дисертацій. Більше 70 наукових праць опубліковано за кордоном. Завідуючий відділом є співавтором рекомендацій Українського товариства кардіологів з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії та рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики метаболічного синдрому і цукрового діабету. Клінічною базою відділу є відділення гіпертензій та захворювань нирок, яке очолює кандидат медичних наук, лікар вищої категорії В.С.Конькова.

 

Співробітники відділу:

Коваль Сергій Миколайович

Снігурська Ірина Олександрівна

Старченко Тетяна Григорівна

Милославський Дмитро Кирилович

Пенькова Марина Юріївна

Божко Вадим В’ячеславович

Мисниченко Ольга Владиславівна

Юшко Костянтин Олексійович

Рєзнік Лариса Аркадіївна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465