Колеснікова Олена Вадимівна


Колеснікова Олена Вадимівна у 1996 році з відзнакою закінчила Харківський Державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичні аспекти порушення гормонального статусу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки у динаміці лікування» на кафедрі факультетської терапії Харківського медичного університету під керівництвом проф. Хворостінки В.М.
З 2006 року працювала в Інституті терапії НАМН України на посаді старшого наукового співробітника відділу захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту, де очолювала у якості відповідального виконавця наступні фундаментальні НДР: «Вивчити патогенетичні механізми розвитку жирової інфільтрації печінки і розробити критерії її ранньої діагностики та підходи до терапії»; «Визначити методи діагностики прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на метаболічний синдром з урахуванням гематологічних маркерів фіброзу»; «Розробити способи виявлення і профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки на основі вивчення клінічних, фено- та генотипічних особливостей у пацієнтів з метаболічним синдромом»; «Встановити генетичний поліморфізм ADIPOR2-гена і особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком».
У 2008 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.
З 2013 р. до теперішнього часу займає посаду заступника директора з наукової роботи.
У червні 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Неалкогольна жирова хвороба печінки та кардіоваскулярний ризик у пацієнтів з ожирінням: клініко-патогенетичні, діагностичні та прогностичні аспекти» науковий консультант проф. Бабак О.Я.
З 2013 року по 2019 р. виконувала обов’язки завідуючої відділом науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою. В рамках своїх функціональних обов’язків здійнювала проведення «Шкіл терапевтів ім. Л.Т. Малої», виїзди в 5 областей України: Львівську, Закарпатську, Чернівецьку, Одеську та Івано-Франківську, метою яких стало розповсюдження досягненнь науковців ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» серед лікарів практичної охорони здоров’я.
В 2019 році отримала вчене звання професор.
В 2019 р. створено відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань, який вона очолила.
Пріоритетним напрямком наукової діяльності протягом 2006-2013 рр. було теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальних проблем сучасної терапії, а саме розробка способів ранньої діагностики і прогнозу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з ожирінням на основі комплексного вивчення клінічного перебігу захворювань, ліпідного і вуглеводного профілю, зміни функціонального стану печінки, характеру розподілу жиру в організмі, вмісту гормонів жирової тканини - адипонектина, резитина, запальних імунних факторів - фактор некрозу пухлини - α, С-реактивний білок, генетичних детермінант - поліморфних маркерів ADIPOR1, ADIPOR2, PNPLA3 в залежності від ступеня стеатозу печінки та серцево-судинного ризику; запропоновані критерії індивідуального призначення ранніх профілактичних і лікувальних заходів.
З 2013 року по теперішній час займається проблемою поліпшення ранньої діагностики і прогнозування неінфекційних захворювань (ожиріння, цукровий діабет, гіпертонія, дисліпідемія), пошуку ранніх кардіометаболічних предикторів на КВР.
Протягом 2017-2019 років запропонувала пошукову НДР: «Вплив факторів серцево-судинного ризику на передчасне старіння». З того часу в фокусі наукового інтересу стали маркери судинного старіння та розробка профілактичних та терапевтичних заходів для попередження передчасного старіння.
Під її керівництвом було захищено 3 кандидатські дисертації: Яресько М.В. «Оптимiзацiя прогнозування кардiометаболiчного ризику у жiнок з гiпертонiчною хворобою в поеднаннi з ожирiнням в перименопаузi»; Козирева Т.Є. «Дiагностичне значення iнфекцiї Helicobacter pylori у прогнозуванны серцево-судиннолго ризику у пацiентiв з iшемiчною хворобою серця та цукровим дiабетом 2 типу»; Потапенко А.В. «Оптимізація діагностики та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з субклінічним гіпотиреозом на підставі оцінки кардіометаболічних змін».
Отримала та підтвердила кваліфікацію «Терапевт» (1996, 2010, 2015, 2019 - вища категорія за фахом «Терапія»), в 2010, 2016 р. – за фахом «Гастроентерологія». Звання лікаря-спеціаліста з кардіології було підтверджено у 1998, 2003, 2013, 2018 рр.; з ендокринології - у 2015 році.
Автор більше 300 публікацій, в тому числі 12, що індексуються в базах Scopus та Web of Sciences, 8 книг (посібники, підручники, довідники): співавтор книги «Роль и место антигомотоксической терапии в лечении болезней печени», співавтор монографії Biomarker of liver Disease в міжнародному видавництві Elsilver, монографії «Цироз печінки і його ускладнення», 11 патентів, 1 авторського права.
З 2015 р. - віце-президент громадської організації «Українська Асоціація профілактичної медицини». Є дійсним членом Європейської Асоціації з вивчення захворювань печінки. (EASL), член EAPC – European Association of Preventive Cardiology, член Європейської асоціації по вивченню атеросклерозу (EAS). Заступник головного редактора журналів «Український терапевтичний журнал» та «Сучасна гастроентерологія».
Нагороджена: Почесною грамотою Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, почесними грамотами Президії НАМН України, отримала гранти EASL (2009, 2011, 2012), а також присуджена премія Dr. Bares Award у 2013 р. за роботу: «Relationship gene polymorphism ADIPOR 1 with cardiovascular risk in patients with nonalcoholic fatty liver disease».