Колеснікова Олена Вадимівна

Колеснікова Олена Вадимівна у 1996 році з відзнакою закінчила Харківський Державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичні аспекти порушення гормонального статусу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки у динаміці лікування».

З 2006 року почала працювати в Інституті терапії НАМН України на посаді старшого наукового співробітника відділу захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту, де очолила у якості відповідального виконавця наступні фундаментальні та пошукову НДР: «Вивчити патогенетичні механізми розвитку жирової інфільтрації печінки і розробити критерії її ранньої діагностики та підходи до терапії»; «Визначити методи діагностики прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на метаболічний синдром з урахуванням гематологічних маркерів фіброзу»; «Розробити способи виявлення і профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки на основі вивчення клінічних, фено- та генотипічних особливостей у пацієнтів з метаболічним синдромом»; «Встановити генетичний поліморфізм ADIPOR2-гена і особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком»; «Вплив факторів серцево-судинного ризику на передчасне старіння» (пошукова НДР).

У 2009 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З 19.04.2013 р. до теперішнього часу займає посаду заступника директора з наукової роботи.

У червні 2013 р. блискуче захистила докторську дисертацію на тему: «Неалкогольна жирова хвороба печінки та кардіоваскулярний ризик у пацієнтів з ожирінням: клініко-патогенетичні, діагностичні та прогностичні аспекти».

У грудні 2013 року стала виконуючою обов’язки завідуючої відділу науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою.

У 2015 р. була підтверджена вища категорія за фахом «Терапія», а в 2016 р. – за фахом «Гастроентерологія». Звання лікаря-спеціаліста з кардіології було присвоєно у 2003 р.; з ендокринології - у 2015 році.

Автор більше 300 публікацій, в тому числі 8 книг (посібники, підручники, довідники): співавтор книги «Роль и место антигомотоксической терапии в лечении болезней печени», співавтор монографії Biomarker of liver Disease і в міжнародному видавництві Elsilver, монографії «Цироз печінки і його ускладнення», 7 патентів, 5 методичних рекомендацій, більше 200 статей та 100 тез.

Під її керівництвом було захищено 3 кандидатські дисертації.

Пріоритетним напрямком наукової діяльності є теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальних проблем сучасної терапії, а саме розробка способів ранньої діагностики і прогнозу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з ожирінням на основі комплексного вивчення клінічного перебігу захворювань, ліпідного і вуглеводного профілю, зміни функціонального стану печінки, характеру розподілу жиру в організмі, вмісту гормонів жирової тканини - адипонектина, резитина, запальних імунних факторів - фактор некрозу пухлини - α, С-реактивний білок, генетичних детермінант - поліморфних маркерів ADIPOR1, ADIPOR2, PNPLA3 в залежності від ступеня стеатозу печінки та серцево-судинного ризику; запропоновані критерії індивідуального призначення ранніх профілактичних і лікувальних заходів.З 2013 року по теперішній час займається проблемою поліпшення ранньої діагностики і прогнозування неінфекційних захворювань (ожиріння, цукровий діабет, гіпертонія, дисліпідемія), пошуку предикторів індивідуалізуючих серцево-судинні ризики, включаючи маркери судинного старіння з розробкою профілактичних та терапевтичних заходів.

З 2015 р. - віце-президент громадської організації «Українська Асоціація профілактичної медицини». Є дійсним членом Європейської Асоціації з вивчення захворювань печінки. (EASL), Член EAPC – European Association of Preventive Cardiology, член Європейської асоціації по вивченню атеросклерозу (EAC). Заступник головного редактора журналів «Український терапевтичний журнал» та «Сучасна гастроентерологія».

За період з 2013 р. по 2017 р. при проведенні «Шкіл терапевтів ім. Л.Т. Малої» здійснила виїзди в 5 областей України: Львівську, Закарпатську, Чернівецьку, Одеську та Івано-Франківську, в рамках яких доводила до лікарів практичної охорони здоров’я новітні досягнення науковців ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України».

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток медичної науки у 2015 р. та 2017 р. була нагороджена: Почесною грамотою Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, почесними грамотами Президії НАМН України, а також присуджена премія Dr. Bares Award у 2013 р. за роботу: «Relationship gene polymorphism ADIPOR 1 with cardiovascular risk in patients with nonalcoholic fatty liver disease».