Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

ЗАПИТ цінових пропозицій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна установа «Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04528465

1.3. Місцезнаходження: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35216016000283 ГУДКУ в Харківській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Рєпко Олена Борисівна, заступник директора з загальних питань, Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039, тел./факс (057) 373-90-02, elena_repko@mail.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Академія медичних наук України, 00061125

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): http://www.therapy.org.ua/

5. Інформація про предмет закупівлію.

5.1. Найменування предмета закупівлі: 33.10.1 «Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне»

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

23 найменування в кількості 33961 одиниць

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: листопад-грудень 2010 року

6. Основні умови договору: відповідно до розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дати їх розкриття

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039 , кімната для нарад , спосіб подання: (особисто та/або поштою).

8.2. Строк: 4 жовтня 2010 року, Час: 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039 , кімната для нарад

9.2. Дата: 4 жовтня 2010 року

9.3. Час: 10 год. 15хв.

10. Додаткова інформація: не має. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Головний лікар ДУ «Інститут терапії імені Л.Т.
Малої АМН України
_________________________
Тверетінов О.Б.

передав Рєпко Олена Борисівна
тел. 095-118-76-21

Додаток № 1

Інструкція учасникам торгів

1. Учасник повинен відповідати вимогам ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та довести це документально.

2. ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

м. Харків_________________
(місце укладення договору)
___ ____________20__ року
(дата)
Державна установа «Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук
України»

(найменування Замовника)
в особі головного лікаря Тверетінова Олександра Борисовича
(посада, прізвище, ім’я та по батькові),
що діє на підставі Статуту  (найменування документа, номер, дата та інші необхідні
реквізити)
(далі – Замовник), з однієї сторони, і ______________________________
____________________________________________________________
(найменування Учасника)
в особі ____________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити) (далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник зобов’язується у 2010 році поставити Замовникові товари, зазначені в специфікації (додаток №1 до договору) , а Замовник – прийняти і оплатити такі товари.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару зазначається у специфікації Кількість товарів зазначається у специфікації
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких відповідає умовам державних стандартів на даний вид товару. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в установленому порядку; супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності, найменування, виробника. Якщо протягом строку придатності товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. Термін придатності товару (за наявністю) повинен становити не менше 12 місяців на момент поставки.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить _____________________________,

(вказати цифрами та словами)

у тому числі:
_____________________________________________________________
(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України “Про податок на додану вартість”)
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після пред’явлення Учасником рахунка на оплату товару (далі – рахунок);
4.2. До рахунка додаються: накладна

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів на протязі трьох банківських днів після узгодження асортименту кожної партії
5.2. Місце поставки (передачі) товарів: на умовах DDP Україна, 61039, м. Харків, Проспект Постишева, 2-А (Інкотермс у редакції 2000 р.).

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;
6.1.3. Інші обов’язкі – не має.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк один місяць;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.2.5. Інші права – не має.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
6.3.3. Інші обов’язки – не має.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк один місяць;
6.4.4. Інші права – не має.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (штраф, пеня) у розмірі: за порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів ; за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
– порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів – штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів ;
– порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення,
– прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.(зазначаються види порушень та санкції за них) . Штрафні санкції перераховуються до загального фонду Державного бюджету України у відповідності до ст.26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік.».

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України. (найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж три місяці , кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2010р..
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

Не має.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною цього Договору є: специфікація ( додаток №1). (у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Учасник

Державна установа «Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України»
(найменування)

___________________
(найменування/П. І. Б)

04528465
(ідентифікаційний код)

___________________
(ідентифікаційний код/
ідентифікаційний номер)

М. Харків, просп. Постишева, 2А, 61039
(місцезнаходження)

___________________
(місцезнаходження/
місце проживання)

(057) 373-90-02
(телефон)

___________________
(телефон)

(057) 373-90-02
(телефакс)

___________________
(телефакс)

35216016000283 ГУДКУ в Харківській області
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)
М. П.

___________________
(рахунок у Державному
казначействі або у банку)

(підпис)
М. П.

3. Технічні та інші параметри
устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного

ЛОТ № 1 .
Кардіодефібрилятор – монітор портативний з універсальним живленням

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ПАРАМЕТРИ
повинні відповідати ДСТУ 3798 (ІЕС 601-1), ДСТУ 3829 (ІЕС 601-2-4), ГОСТ 20790:

а)технічні  характеристики та параметри дефібрилятора:
Дозовизначальні параметри дефібрилюючого імпульсу: Відповідність :
форма імпульсу – біполярна (біфазна), трапецеїдальна, асиметрична;
тривалість імпульсу дефібриляції (4,50 ± 0,45) мс;
співвідношення амплітуд струму другої та першої півхвиль імпульса – 0,50±0,06.
Встановлені параметри дефібрилюючої дії:
Від “8А”, до  “40А” – в діапазоні опору напруги (міжелектродного опору) від 25 до 100 Ом;
Від “10 Дж”до “200 Дж” для опору навантаження 50 Ом;
енергія, що віддається в навантаження 100 Ом – до 200 Дж;
Час зарядки конденсатора при максимальній установленій дозі дії:
при живленні від мережі змінного струму – не більше 10с;
при живленні від повністю зарадженого акумулятора – не більше 15с.
Забезпечується кардіосинхронізація дефібрилюючої дії.
Передбачений контроль роботоспроможності дефібрилятора та опору контакту “електроди для дефібриляції – шкіра пацієнта”.
Число розрядів максимально установленої дози “40А” (200 Дж) при живленні від повністю зарядженого акумулятора – не менше 30.
б) можливості :
Чутливість входу кардіомонітора при зйомі ЕКС (електрокардіосигналу) з електродів дефібрилятора і електрокардіографічних електродів –
від 5 мм/мВ до 40 мм/мВ.
Частотний діапазон і нерівномірність амплітудно-частотної характеристики до ± 30% в діапазоні від 2 до 25 Гц.
Характеристики екрана кардіомонітора повинні бути:
тип екрана – рідинно-кристалічний.
На екрані кардіомонітора повинно відображуватися:
установлена доза дії – струм (А) в навантаженні 25-100 Ом, енергія, що віддається в навантаження 50 Ом;
опір “електроди дефібрилятора – шкіра пацієнта” або при порушенні контакту – “немає контакту електродів”;
Екг пацієнта (друге відведення);
Джерело ЕКС – “деф. – електроди” або “ЕКГ- електроди” та інші відображення режиму роботи.
Запис інформації – протокол дефібрилюючої дії на пацієнта (встановлена та фактична доза дії, міжелектродний опір, ЕКГ пацієнта (до і після розряду і в режимі “Заморозка”) повинен автоматично переноситись в енергонезалежну електронну пам’ять апарата і може зчитуватися з екрана кардіомонітора чи з допомогою ПК. При цьому можлива роздруківка протоколу.
в) загальні характеристики:
 Електроживлення від мережі  з напругою (220 ± 22) В, 50 Гц або від внутрішньої акумуляторної батареї 12 В, 3,6 Ач.
 Умови експлуатації – кліматичне виконання V категорії 3 по ГОСТ 20790.
 Стійкість до механічних впливів група 4 ГОСТ 20790.
 Захист від ураження електричним струмом у відповідності з вимогами ДСТУ 3798, ДСТУ 3829 (ІЕС 601-2-4) класу ІІ.
Електробезпека: клас ІІ тип BF – електроди для дефібриляції, та тип CF – зовнішні ЕКГ-електроди
 Маса – до 6,0 кг.
Габаритні розміри – до 400 х 350 х 150 мм.
Термін гарантійного обслуговування – 18 місяців.
 Термін післягарантійного обслуговування – протягом всього терміну експлуатації по окремому договору.
Наявність дозволу МОЗ України на застосування в медичній практиці
Сертифікат відповідності
г)Відповідність наступним експлуатаційним вимогам:
Забезпечувати стабілізацію встановленого струму від 0 до 40 А незалежно від імпедансу пацієнта
Дефібрилятор повинен мати монітор для відображення ЕКГ- сигналу серцевої діяльності до і після дефібриляції, а також імпедансу пацієнта, амплітуди струму через пацієнта
Дефібрилятор повинен мати дитячі електроди
Дефібрилятор повинен мати систему синхронізації імпульсу дефібриляції з ЕКГ- сигналом із зовнішніх ЕКГ- електродів
Забезпечувати заряд акумулятора при живленні апарата від мережі змінного струму з індикацією процесу заряду на екрані кардіомонітору. Час заряду повністю розрядженого акумулятора не більше 3 годин. Забезпечується індикація рівня заряду акумулятора
Максимальна споживча потужність апарату від мережі змінного струму, середня за любий інтервал тривалістю 2 с під час заряду конденсатора до максимальної енергії, що віддається у навантаження не більше 200 ВА
Апарат повинен формувати одиночний трапецеїдальний, асиметричний, біполярний імпульс струму, який вміщує півхвилі протилежної полярності
Тривалість кожної півхвилі імпульсу, при розряді на активне навантаження з опором  25, 50 і 100 Ом,  в межах (4,50 ± 0,45) мс
Інтервал часу між закінченням першої півхвилі імпульсу і початком другої, в межах (1,5 ± 1,0) мс
Амплітуда струму першої півхвилі імпульсу повинна ступенево регулюватися перемикачем установлених струмів, який розташований на корпусі правого електрода для дефібриляції (далі – електрод-дозатор), та має  номінальні значення  (далі – установлені струми) від “8 А”до  “40 А”
Відхилення амплітуди струму першої півхвилі імпульсу, при розряді на активне навантаження з опором 50 Ом, від установленого значення струму в  межах ±10% для всіх значень установленого струму
Відхилення амплітуди струму першої півхвилі імпульсу від установленого значення струму при розряді на активне навантаження з опором 100 Ом для установлених струмів “8 А”; “11А”; “16 А” і “20 А” в межах ±15%, для струму “25А”:
– від 0 до 10 % , а для встановлених значень струмів “28 А”; “32 А”, “35 А” і “40А” в межах від мінус 40 до мінус 20 %. Амплітуда напруги на електродах дефібрилятора не перевищує 3 кв при навантаженні 100 Ом.
Співвідношення амплітуд струмів другої і першої півхвиль в межах:
– 0,50 ± 0,06 при розряді на активне навантаження 25 і 50 Ом для встановлених струмів “8А”; “11А”; “16А”;  “20А”; і “25А”;
– 0,45 ± 0,05 при розряді на активне навантаження 25 і 50 Ом для встановлених струмів    “28 А”; “32 А”, “35 А” і “40 А”.
– 0,50 ± 0,09 при розряді на активне навантаження 100 Ом для усіх установлених струмів
Амплітуда струму при розряді на активне навантаження з напругою 50 Ом не менше 85% від значення встановленого струму в будь-який час на протязі 30 с після закінчення заряду конденсатору при температурі 40°
Забезпечувати можливість зупинки (далі – “заморозки”) зображення ЕКС на екрані кардіомонітора.
Апарат повинен забезпечувати індикацію значення амплітуди струму першої півхвилі імпульсу.
Фактично значення амплітуди струму першої півхвилі трьох останніх розрядів  відображаються на екрані монітора.
У вбудованій енергонезалежній пам’яті апарата (далі – «архівній») повинен забезпечувати запам’ятовування інформації у процесі  заряду – розряду конденсатора і індикації ЕКС.
Забезпечувати можливість синхронізації дефібрилюючого імпульсу зубцем «R» ЕКС (далі – режим кардіосинхронізації) лише при знятті ЕКС за допомогою кабелю відведень. При цьому затримка між максимумом зубцю «R» ЕКС та початком імпульсу дефібрилятора – не більше 50 мс
Дата випуску 2010 рік

ЛОТ № 2

Комплекс діагностичний автоматизований у складі : 12-ти канального електрокардіографа та велоергометра з персональним комп’ютером та лазерним принтером з програмним забезпеченням

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ПАРАМЕТРИ
повинні відповідати вимогам ДСТУ 3798-98, ДСТУ 3828-98, ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФА

12-канальний електрокардіограф (для ЕКГ спокою Відповідність :
Синхронна реєстрація всієї ЕКГ (12 відведень) під час дослідження.
Автоматичний комп’ютерний контроль та управління велоергометром.
Гнучкий та багатогранний перегляд інформації на моніторі.
Широкий вибір протоколів навантаження.
Створення власного протоколу навантаження.
Можливість створення необмеженої кількості карток пацієнтів.
ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ велоергометра
Система навантаження – електромагнітна.
Маса маховика – 10 кг.
Характеристика навантаження не залежить від частоти обертання педалей.
Регулювання навантаження – 25-400 Вт (крок – 5Вт).
Вимір пульсу – датчик-кліпса.
Живлення тренажеру – 220 В.
Розміри  (см) –  до 105/53/120.
Вага –  до 45 кг.
Максимальна вага користувача –  до 130 кг.
Аналіз сегменту ST.
можливість редагування та попереднього перегляду звіту.
збереження інформації обстеження в базі даних.  
Термін гарантійного обслуговування – 18 місяців.
 Термін післягарантійного обслуговування – протягом всього терміну
експлуатації по окремому договору.
Наявність дозволу МОЗ України на застосування в медичній практиці
Сертифікат відповідності
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
не більше, мм: 290 х 200 х 62
коробка пацієнта каналу ЕКГ, мм: 170 х 85 х 40;
довжина з’єднувальних кабелів не менше 2000 мм;
    довжина електронної частини кабелю не менше 1000
Дата виготовлення комплексу 2010 рік.

ЛОТ № 3

Полуавтоматичний біохімічний аналізатор
ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ПАРАМЕТРИ

Кювета зчитування Обидві проточна кювета і кювета прямого зчитування Відповідність
Аспіраційний об’єм 200-800мкл
Інкубатор 20 позицій інкубації
Фотометрична Джерело світла: 6В/1 ОВт галогенна лампа
система Довжина хвилі: 340/405/492/510/546/578/620 нм, 2 додаткові фільтри
на запит
Точність довжини хвилі: ±2нм
Термостатичний Температура: 25°С, 30°С,37°С
контроль Точність: ±0,1 °С
Метод: кінцева точка, фіксований час, мультистандарт,
диференційна, біхроматична та імунотурбідіметрична, та ін.
Система вимірювання Діапазон вимірювання: 0-3.000 ОП, лінійність: ±2%, точність: ±1% , перенесення: <1%
Зміщення < 0.005 ОП/год.
T.BILI r-GT/GGT CHO Ca APOB-1/B СНЕ
D.BOLI ALP/AKP TG CL АРОВ CREA
TP UREA CK P СК-МВ Мд
ALB CREA LDH С ASO AFU
LactAc ALT/GPT UA A-HBDH со2 FMN
LP(a) AST/GOT GLU AMY LDL-C HDL-C
СНЕ LA TBA ADA HS-CRP РА
Fe Cu Zn C3 С4 igG
ідм igA наркотикі токсичні речовини, тощо
Контроль якості Функція відмінного контролю якості, таблиця контролю якості може  бути відображена та видрукована Відповідність
Дисплей Рідкокристалічний дисплей
Зберігання Більше 200 програм, 1000 результатів аналізів
Принтер Вбудований термопринтер
ПЗ Windows XP /|2000
Інтерфейс Послідовний  порт  RS -232 для додаткового ПК
Живлення 220В/50Гц
Термін гарантійного
обслуговування
– 18 місяців.
Сертифікат відповідності
Термін післягарантійного
обслуговування –
протягом всього терміну
експлуатації по окремому договору
Головний лікар ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України __________Тверетінов О.Б.

Назад