Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Відділ популяційних досліджень

Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Несен А.О. Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Несен А.О.

Відділ засновано в 1980 році як лабораторію епідеміології та профілактики, метою якої було збереження здоров’я населення шляхом впливу на фактори ризику в ході проведення заходів з первинної та вторинної профілактики неінфекційних захворювань (НІЗ) в різних популяціях. Завдяки цьому Інститут став співпрацюючим центром Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з реалізації програм епідеміологічної та профілактичної спрямованості.

 

Завдання та функції відділу популяційних досліджень

Завдання:

 • Виконання науково-дослідних та методичних робіт з використанням нових форм і методів дослідження, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я з вивчення епідеміологічних особливостей неінфекційних захворювань, в першу чергу серцево-судинних, впливу факторів ризику на розвиток і прогресування захворювань серця, судин та їх ускладнень, ранню діагностику, пошук ефективних шляхів первинної і вторинної профілактики, лікування і реабілітації в умовах коморбідності;

  Співробітники відділу Співробітники відділу

 • Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду з організації, проведення оцінки, аналізу результатів досліджень із визначенням епідеміологічних особливостей неінфекційних захворювань;
 • Встановлення ведучих тенденцій у розробці найбільш ефективних профілактичних втручань;
 • Підготовка нормативно-методичних документів Національної академії медичних наук України і Міністерства охорони здоров’я України щодо популяційних стратегій у попередженні неінфекційних захворювань, ефективного усунення впливу факторів ризику на розвиток і прогресування захворювань та їх ускладнень
 

Функції:

 • Використання наявної в Інституті апаратури, обладнання, технічних засобів, медикаментів та інших засобів медичного та господарського призначення у межах необхідних для забезпечення діяльності відділу;
 • Організація проведення Днів спеціалістів, семінарів, клінічних, науково-практичних конференцій, експертних комісій, участь у проведенні консиліумів, медичних рад, заходів по контролю за якістю та ефективністю лікувально-діагностичного процесу тощо;
 • Забезпечення взаємодії з іншими установами – співвиконавцями, які займаються популяційними дослідженнями та розробкою профілактичних втручань.
 

Основні наукові напрямки:

 • Оцінка коморбідністі та її значимість у хворих високого кардіоваскулярного ризику (КВР) та розробка на цій основі алгоритму діагностики і терапії хворих.
 • Визначення прогностичного значення основних маркерів КВР для оцінки ефективності лікування пацієнтів високого КВР з поєднаними патологічними станами.
 • Розробка ефективних схем модифікації факторів ризику у пацієнтів високого КВР з урахуванням коморбідности на індивідуальному та популяційному рівнях.
 • Розробка та впровадження в практику охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо інтегрованої профілактики захворювань у пацієнтів високого КВР з коморбідною патологією з застосуванням сучасної фармакотерапії.

Відділом накопичений позитивний досвід участі у Міжнародних профілактичних програмах, таких як: Європейська Міжнародна програма СІНДІ – (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme) і загальнонаціональна програма інтегрованої профілактики неінфекційних захворювань (СІНДІ-Україна), багатофакторної профілактики ішемічної хвороби серця, контролю артеріальної гіпертензії, Інтерхелс та інших.

Співробітники відділу Співробітники відділу

Відділ активно співпрацює з відділом популяційних досліджень Національного науково-дослідницького центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», науково-дослідним і навчальними інститутами регіону. У відділі створена і вдосконалюється унікальна інформаційна база, що містить інформацію про стан здоров’я більше ніж 10 тисяч осіб.

Основні результати досліджень:

 • Встановлений вплив поведінкових, біологічних і соціальних факторів у розвиток НІЗ. Розроблені діагностичні моделі та критерії реалізації факторів ризику та їх комбінацій у відношенні розвитку НІЗ.
 • Визначені предиктори змін ліпідного обміну при ожирінні. Встановлені взаємозв’язки між показниками центральної гемодинаміки та антропометричними параметрами при метаболічному синдромі, визначено внесок абдомінального ожиріння в гемодинамічні розлади при артеріальній гіпертензії.
 • Доведено ефективність заходів щодо первинної профілактики у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та дисліпідемією, що об’єднують модифікацію способу життя і медикаментозне втручання.
 • Розроблені та впроваджені заходи з первинної та вторинної профілактики основних терапевтичних захворювань в практику охорони здоров’я в установах України.
 • Оцінена соціальна та економічна ефективність застосування лікарських засобів вітчизняного виробника.
 • За результатами НДР отримано 10 патентів, видано 12 методичних рекомендацій, опубліковано 368 наукових робіт, в тому числі статей у фахових виданнях – 65, тез у матеріалах науково-практичних конференцій – 286 і публікацій у засобах масової інформації – 24.
 • У відділі виконано 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук та 9 – кандидатів медичних наук.
 • Співробітники відділу брали активну участь у роботі XIV-XVI з’їздів терапевтів України (1998-2010 рр.), VII-ХIII конгресів кардіологів України (2004-2015 рр.), III Національному конгресі геронтологів і геріатрів України (2003 р.), III Національному з’їзді фармакологів України (2004 р.), Російському національному конгресі кардіологів (2001 р., 2005 p), I Національному конгресі терапевтів (2006 р.), Пленумах правління товариства кардіологів України (2002-2008 рр.), численних Всеукраїнських конгресах і конференціях, у тому числі з міжнародною участю, обласних та інститутських науково-практичних конференціях.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а