Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Відділ кардіопульмонології

Вперше в структурі Національного інституту терапії НАМН України відділ пульмонології був організований в 1986 році. З 2010 року та по теперішній час відділ очолює Головний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Пульмонологія» в Харківський області, доктор медичних наук, старший науковий співробітник Крахмалова О.О. У 2012 р. у зв’язку із розширенням наукових напрямків досліджень назву відділу було змінено на відділ кардіопульмонології. Співробітники відділу виконують наукову роботу в рамках НДР відділу, проводять консультаційну роботу, як серед поліклінічних, так і серед стаціонарних хворих.

Широко розповсюджені виїзні консультації до районів Харківської області. Особливу увагу у відділі кардіопульмонології приділено міжнародній діяльності: завідувач відділу та деякі співробітники є дійсними членами Європейського респіраторного товариства, результати наукової роботи доповідались на Європейському респіраторному конгресі, конференції «Нові Горизонти в серцево-судинній біології» (The Frontiers in CardioVascular Biology), та інших міжнародних та національних форумах. Важливим аспектом своєї діяльності завідувач відділом бачить роботу з молодими вченими, під її керівництвом неодноразово роботи молодих співробітників вигравали гранти на участь в провідних міжнародних з’їздах. Завдання та функції відділу Завдання:

 • Розробка сучасних методів стратифікації ризику розвитку та ускладнень хронічних неінфекційних кардіореспіраторних захворювань.
 • Розробка нових і удосконалення існуючих способів і методів діагностики, лікування, диспансеризації і профілактики неспецифічних захворювань органів дихання.
 • Удосконалення методів діагностики синдрому нічного апное/гіпопное, а також його поєднання з кардіологічною та іншою респіраторною патологією.
 • Дослідження генетичних та епігенетичних механізмів легеневої гіпертензії та хронічного легеневого серця у пацієнтів з поєднаною кардіореспіраторною патологією.
 • Вивчення патогенетичних та біохімічних механізмів розвитку та прогресування легеневої гіпертензії у пацієнтів з ХОЗЛ в поєднанні з ІХС.
 • Удосконалення методів пульмональної реабілітацій у пацієнтів з хронічною патологією дихальної та сердцево-судинної систем.
 • Впровадження в клінічну практику методів профілактики та реабілітації коморбідної кардіопульмональної патології.
 • Розробка та удосконалення шляхів зниження факторів ризику виникнення хронічних неінфекційних респіраторних захворювань.
 • Розробка протоколів та методичних рекомендацій щодо сучасних підходів до діагностики та лікування коморбідної кардіопульмональної патології, згідно Європейських стандартів, та впровадження їх у клінічну практику.

Функції:

 • Проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу;
 • Комплексне обстеження хворих із поєднаною кардіо-пульмональною патологією – мешканців Північно-східного регіону України, за допомогою сучасних методів діагностики спірографії, пульсоксиметрії, навантажувальних тестів, опитувальників, рекомендованих Європейським респіраторним товариством;
 • Проведення комплексної оцінки ризику виникнення та ускладнень хронічних неінфекційних респіраторних захворювань;
 • Експертна оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів на серцево-судинні захворювання (хронічну тромбоемболічну легеневу гіпертензію, серцеву недостатність, хронічні бронхообструктивні захворювання тощо) шляхом застосування сучасних ехкардіографічних методик та оригінальних протоколів, розроблених у відділі, що враховують наявність коморбідної патології;
 • Діагностика синдрому нічного апное-гіпопное, розробка терапевтичних заходів;
 • Діагностика основних показників гомеостазу, порушень серцевого ритму та коливань артеріального тиску у пацієнтів з поєднаною кардіо-пульмональною патологією;
 • Лікування хворих згідно з сучасними рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Європейського респіраторного товариства та Національними Наказами;
 • Розробка нових методів пульмональної реабілітації хворих на коморбідні стани;
 • Проведення консультаційної та лікувальної та санітарно-просвітницької роботи у районах Харківської області;
 • Патентування нових методів профілактики, діагностики, лікування та прогнозування перебігу основних неінфекційних респіраторних захворюваннь;
 • Популяризація наукових знань серед населення шляхом публікацій науково-популярних статей у пресі, збільшення виступів на телебаченні, проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування хронічних пульмонологічних захворювань;
 • Популяризація наукових досягнень серед медичних працівників у формі інформаційних листів, лекцій для лікарів, а також проведенні науково-практичних конференцій, симпозіумів.

Основні наукові напрямки Вивчення особливостей патогенезу, клінічних проявів та розробка методів діагностики і лікування коморбідної, кардіопульмональної патології; дослідження патогенетичних механізмів та пошук нових ефективних алгоритмів діагностики та лікування бронхіланоЇ астми, ХОЗЛ, легеневої гіпертензії, синдрому апное/гіпопное сну. Найважливіші результати досліджень

 • Проведено комплексне дослідження стану легеневої мікроциркуляції і гемодинаміки, концентрації лейкотриєнів, простацикліну і тромбоксану, прозапальних цитокінів, показників пошкодження ендотелію, а також вентиляційної функції у хворих з обструктивними захворюваннями легенів.
 • У ході клінічних робіт вивчаються сучасні патогенетичні механізми формування та прогресування гемодинамічних порушень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів та бронхіальну астму.
 • Вивчено роль системного запалення у формуванні позалегеневих проявів хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЛЗ).
 • Досліджено особливості клінічного перебігу, порушень системи гомеостазу у хворих на ХОЗЛ із супутньою ішемічною хворобою серця.
 • Розроблений алгоритм діагностичного пошуку формування легеневої гіпертензії та хронічного легеневого серця.
 • Bивчено поширеність СОАГС у хворих із коморбідною патологією ( ХОЗЛ та ІХС).
 • досліджено особливості клінічного перебігу коморбідної патології при наявності СОАГС, частоту порушень серцевого ритму , параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки, ступінь атеросклеротичного ураження сонних артерій та якість життя пацієнтів.
 • Розроблено методику пульмональної реабілітації при наявності СОАГС у хворих, що страждають на ХОЗЛ та ІХС.
 • Проведені дослідження дозволили розробити найбільш ефективні схеми, медикаментозної терапії хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС та СОАГС з урахуванням їхнього впливу на сердцеву гемодінаміку.

У роботі відділу використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи діагностики: дослідження клітинного і гуморального імунітету, радіоімунні та імуноферментні методи діагностики, спірографія, допплер-ехокардіографія, пульсоксиметрія, діагностична система виявлення синдрому нічного апное-гіпопное, холтерівське моніторування ЕКГ та добове моніторування артеріального тиску. За результатами наукових досліджень, що проведені у відділі пульмонології, опубліковано більш, ніж 270 наукових праць, серед них 5 монографій,7 методичних рекомендацій, отримано 13 авторських свідоцтв і патентів України. На базі відділу з 2012 р. виконуються 3 кандидатські дисертації за фахом «внутрішні хвороби». Співробітники відділу активно висвітлюють сучасні світові рекомендації та результати власних досліджень шляхом читання лекцій, проведення науково-практичних конференцій та семінарів для лікарів первинної ланки охорони здоров’я всіх регіонів України. Клінічною базою відділу є відділення ішемічної хвороби серця, яке очолює лікар вищої категорії, к.мед.н Т.І. Кліменко та полікліника НІТ НАМНУ.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а