Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Відділ артеріальної гіпертонії

gipert1

Завдання та функції відділу

Завдання:

 • Поглиблене вивчення найбільш важливих механізмів патогенезу гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій (при ендокринних захворюваннях та при генералізованому атеросклерозі).
 • Встановлення основних закономірностей розвитку і прогресування гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій у хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів (цукровий діабет 2 типу, ожиріння, подагра, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність).
 • Розробка високоінформативних методів ранньої діагностики і прогнозування уражень органів-мішеней при гіпертонічній хворобі і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензіях. Розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій високого і дуже високого ризику та їх серцево-судинних ускладнень.
 • Розробка ефективних підходів до первинної та вторинної профілактики артеріальних гіпертензій з метою попередження або гальмування розвитку і прогресування життєво небезпечних ускладнень.

Функції:

 • Проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу.
 • Організація і проведення відбору тематичних хворих для виконання науково-дослідних робіт.
 • Організація і проведення поглибленого обстеження тематичних хворих згідно з сучасними вимогами і планами науково-дослідних робіт.
 • Проведення консультативної роботи у поліклініці Інституту і лікувальної роботи – у відділенні гіпертензій та захворювань нирок.
 • Забезпечення вивчення найбільш вагомих механізмів патогененезу гіпертонічної хвороби і вторинних(симптоматичних) артеріальних гіпертензій.
 • Організація регулярних публікацій результатів робіт в фахових вітчизняних і закордонних виданнях.
 • Забезпечення представлення результатів досліджень на республіканських та міжнародних наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях, симпозіумах та круглих столах.
 • Патентування нових та ефективних методів діагностики, прогнозування, лікування та профілактики гіпертонічної хвороби, симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та їх ускладнень.
 • Широке впровадження результатів досліджень в практику охорони здоров’я України.
 • Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування і профілактики гіпертонічної хвороби, симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та їх ускладнень. Основні наукові напрямки Вивчення нейро-гуморальних, гормональних, мембранно-клітинних, імунних, метаболічних, гемодинамічних та структурно-функціональних механізмів розвитку гіпертонічної хвороби і симптоматичних (вторинних) артеріальних гіпертензій та розробка методів ранньої і диференціальної діагностики, прогнозування, лікування та профілактики різних видів артеріальних гіпертензій, особливо при їх поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Найважливіші результати досліджень

 • Виявлений внесок простаноїдів, опіоїдних та натрійуретичних пептидів, ендотеліну-1, хімази, нейропептида Y, уротензину ІІ в розвитку різних форм гіпертонічної хвороби.
 • Встановлена ключова роль інтерлейкінів 1 й 2, мембранно-клітинних змін в патогенезі гіпертонічної хвороби та її ускладнень.
 • Встановлені особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на різні форми гіпертонічної хвороби та симптоматичних гіпертензій.
 • Встановлені закономірності змін лептину, інсулінорезистентності, адипонектину на етапах розвитку і прогресування метаболічного синдрому у хворих на артеріальну гіпертензію та розроблені оптимальні методи комбінованої терапії цих хворих.
 • З’ясована роль інсуліноподібного фактору росту-1 та трансформуючого фактору росту-1 в процесах ремоделювання серця і судин при поєднанні двох найбільш поширених патологій – артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу.
 • Створені інформативні алгоритми ранньої та диференційної діагностики симптоматичних артеріальних гіпертензій.
 • Розроблені ефективні немедикаментозні (лазеропунктура, магнітотерапія, квантова гемотерапія, плазмаферез) і медикаментозні (з застосуванням нових антигіпертензивних, гіполіпідемічних, метаболічних препаратів, та засобів, які покращують мікроциркуляцію) методи лікування артеріальної гіпертензії, в тому числі на тлі супутніх захворювань внутрішніх органів.
 • Розроблена система профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень у хворих з різною супутньою патологією на рівні відділень сімейної медицини.

Відділ був однім із ініціаторів створення в Україні Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії і проводить велику роботу в цьому напрямку в країні і в регіоні.

Співробітниками відділу за результатами науково-дослідних робіт опубліковано понад 700 наукових праць, видано 6 монографій, 18 методичних рекомендацій, одержано 45 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, захищено 2 докторських і 22 кандидатських дисертацій. Більше 70 наукових праць опубліковано за кордоном. Завідуючий відділом є співавтором рекомендацій Українського товариства кардіологів з профілактики і лікування артеріальної гіпертензії та рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики метаболічного синдрому і цукрового діабету. Клінічною базою відділу є відділення гіпертензій та захворювань нирок, яке очолює кандидат медичних наук, лікар вищої категорії М.М. Дунаєвська.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а