Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України”

logo3.jpg

Лабораторія біохімічних та імуноферментних методів досліджень з морфологією

Керівник - Гальчінська Валентина Юріївна Керівник - Гальчінська Валентина Юріївна

Лабораторія створена на базі лабораторії біохімічних і імуноферментних методів дослідження та лабораторії експериментальної і клінічної морфології, які існували з часу заснування інституту.

Лабораторію біохімічних та імуноферментних методів дослідження в різні роки очолювали: кандидат медичних наук Лазарєва С.А. (1982-1988 р.р.), кандидат біологічних наук Бахова Л.К. (1988-1991 р.р.), кандидат біологічних наук Самохіна Л.М. (1999-2004 р.р.), доктор біологічних наук Колодуб Ф.А (1991-1999, 2004-2007 р.р.), доктор медичних наук Кондаков І.К. (2007-2009 р.р), кандидат біологічних наук Бондар Т.М. (2009-2010 р.р.), Борисова О.Л. (2010–2012 р.р.).

Першим керівником лабораторії експериментальної та клінічної морфології був талановитий патологоанатом Синельников А.Р. В 1980 році її очолив доктор медичних наук, професор Яблучанський М.І., а з 1993 р. – доктор медичних наук Кондаков І.К. З 2010 р. лабораторію очолювала кандидат біологічних наук Гальчінська В.Ю. Вагомий внесок у розвиток лабораторії вніс професор Марковський В.Д.

Об’єднання лабораторій сприяє оптимальному комбінуванню біохімічних, молекулярно-генетичних, цитометричних і гістологічних методів та проведенню комплексних досліджень з використанням як зразків біологічних рідин (кров, сеча), так і клітинних та тканинних препаратів.

На даний час лабораторію біохімічних і імуноферментних методів дослідження з клінічною морфологією, очолює кандидат біологічних наук Гальчінська В.Ю.

У лабораторії працює 5 кандидатів біологічних наук, 7 наукових співробітників: провідний науковий співробітник Самохіна Л.М., старші наукові співробітники Бондар Т.М., Ченчик Т.О., наукові співробітники Пєтєньова Л.Л., Шапкін А.С., Шуть І.В., Щенявська О.М.

Лабораторія обладнана сучасними засобами вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням таким, як: система детекції продуктів ПЛР в реальному часі CFX96 Touch (Bio-Rad, США), флуорометр Qubit 3.0 (Life Technologies), імуноферментний аналізатор Іmmunochem-2100 (High Tehnology inc., США), біохімічний аналізатор CHEM-7 (Erba Lachema, Чехія), мікроскоп з системою комп’ютерної візуалізації (Micros, Австрія), центрифуги, низькотемпературні холодильники, бокси біологічної безпеки.

Лабораторія атестована на право визначення більш ніж 100 показників функціонально-метаболічного стану внутрішніх органів сучасними біохімічними, молекулярно-генетичними, імуноферментними та морфологічними методами.

[caption id="attachment_625" align="alignleft" width="300"]Дослідження у лабораторії ПЛР Дослідження у лабораторії ПЛР[/caption]

Основні напрямки роботи лабораторії:

 • вивчення показників виникнення та розвитку більшості хронічних неінфекційних захворювань, в тому числі захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, легенів і нирок з використанням сучасних біохімічних, молекулярно-генетичних, імуноферментних та морфологічних методів;

 • розробка і впровадження сучасних біохімічних, молекулярно-генетичних, імуноферментних та морфологічних методів вивчення молекулярних та клітинних механізмів виникнення і хронізації хвороб внутрішніх органів;

 • дослідження експресії мікро-РНК, генів цитокінів і факторів росту та визначення поліморфізму найбільш розповсюджених генів, асоційованих з розвитком хронічних неінфекційних захворювань для створення програми первинної та вторинної профілактики цих захворювань та для підбору фармакотерапії в залежності від генетичного профілю;

 • проведення in vitro досліджень на тканинному та клітинному рівнях для поглибленого вивчення механізмів розвитку захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, легенів та нирок.

[caption id="attachment_1160" align="alignleft" width="300"]Співробітники_лабораторії Співробітники_лабораторії[/caption]

Найважливіші результати та досягнення:

 • впроваджені методи дослідження експресії мікро-РНК і генів цитокінів та факторів росту методом кількісної ПЛР зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу;

 • впроваджені сучасні біохімічні, молекулярно-генетичні, цитологічні, гістохімічні та імуногістохімічні методи, а також методи короткострокової культури клітин та тканин в умовах діабетичного мікрооточення та атерогенного впливу;

 • встановлено участь ферментів альтернативних шляхів утворення вазоконстрикторного пептиду ангіотензину II і деструкції ендотелію та їх інгібіторів у формуванні, прогнозуванні розвитку та контролі лікування серцево-судинних захворювань, хронічних обструктивних захворювань легенів, ниркових захворювань;

 • вивчена роль оксиду азоту в механізмах регуляції судинного тонусу і тромбоутворення, статевих гормонів при серцево-судинних захворюваннях і можливість корекції порушень у цій ланці регуляції;

 • встановлена роль порушень ліпідного спектру, вільно-радикальних процесів, систем антиоксидантного захисту, цитокінів та імунних комплексів в розвитку захворювань серцево-судинної системи та при коморбідних станах;

 • вивчено генетичні маркери аспіринорезистентності, чутливості до бета-адреноблокаторів;

 • досліджено зміни морфо-функціонального стану моноцитів та нейтрофілів периферичної крові хворих з патологією нирок;

 • вивчені особливості експресії поверхневих маркерів запалення, проліферації та апоптозу на клітинах слизової оболонки стравоходу у хворих на ГЕРХ;

 • досліджено клітинні механізми зворотного транспорту надлишку холестерину з судинної стінки до кровообігу завдяки моноцитарному кліренсу ліпідів.

Співробітниками лабораторії видано 5 монографій, опубліковано близько 800 наукових праць, захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій. Співробітники лабораторії являються авторами та співавторами 80 патентів України.

[caption id="attachment_627" align="alignleft" width="300"]Лабораторні дослідження Лабораторні дослідження[/caption]

Завдання та функції:

 • дослідження біохімічних, молекулярно-генетичних та морфологічних показників, що відображають стан серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок та легенів згідно з тематичними планами виконання НДР інституту;

 • визначення молекулярно-генетичних показників, що обумовлюють схильність до розвитку серцево-судинних, гастроентерологічних, нефрологічних та пульмонологічних захворювань та ефективність лікування при використанні різних схем терапії;

 • впровадження нових, найбільш адекватних вирішенню завдань НДР методів досліджень, що мають більш високу аналітичну точність та діагностичну надійність, досягнення їх відтворності шляхом контролю та оцінки якості лабораторних досліджень на преаналітичному, аналітичному та постаналітичному етапах;

 • підвищення якості лабораторних досліджень шляхом систематичного внутрішньолабораторного контролю якості та участі в циклах зовнішньої оцінки якості;

 • забезпечення точних результатів дослідження у відповідності з метою, завданнями та планом виконання НДР інституту з дотриманням прав пацієнта, термінів, вимог етики, конфіденційності та безпеки на всіх етапах виконання дослідження;

 • підвищення якості лабораторних досліджень на основі отримання та використання референсних значень, ретельного контролю реактивів, внутрішнього аудиту та постійного підвищення кваліфікації співробітників;

 • документування процедури та результатів дослідження, інтерпретація отриманих результатів та сприяння їх ефективному використанню в НДР;

 • публікування результатів дослідження в фахових вітчизняних та закордонних виданнях;

 • представлення результатів досліджень на наукових конгресах, з’їздах та науково-практичних конференціях.

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 370-28-18
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а