Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«…трудясь на благородной ниве здравоохранения и высшей школы… мы все свои силы, знания, опыт, всю теплоту своих сердец отдадим своему народу, здравоохранению и высшей школе.»

Академік Л.Т. Мала, 1995 р.

Професор кафедри – Біловол Олександр Миколайович

belaya

Дійсний член – академік  НАМН України, Заслужений лікар України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Народний депутат України

 • Керівник Південно-Східного наукового центру МОЗ та НАМН України
 • Голова спеціалізованої вченої ради ХНМУ Д 64.600.04 (14.01.02 – внутрішні хвороби; 14.01.10 – педіатрія; 14.01.11 – кардіологія; 14.01.37 – нефрологія)
 • Є членом редакційних рад журналів: «Медицина сьогодні і завтра», «Експериментальна і клінічна медицина», «Врачебная практика», «Український терапевтичний журнал».
 • Освіта вища медична, вища юридична,  вища фармацевтична

Завідувач кафедри – Князькова Ірина Іванівна

доктор медичних наук, професор

 • Член спеціалізованої вченої ради ХНМУ Д 64.600.04
 • Відповідальна за наукову роботу кафедри, студентський науковий гурток
 • освіта вища медична

Асистент кафедри – Немцова Валерія Данилівна

belaya

кандидат медичних наук

 • Секретар кафедри, відповідальна за діловодство на кафедрі
 • Виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
 • освіта вища медична

 

 

 

 

 

Доцент кафедри – Шапошнікова Юлія Миколаївна

belaya
Кандидат медичних наук, доцент

 • Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення кафедри
 • Виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
 • Вища медична освіта

 

 

 

 

Доцент кафедри – Школьник Віра Владиславівна

belaya
доктор медичних наук

 •  Член Ради молодих вчених і спеціалістів ХНМУ, куратор секції «Терапія»
 • Завуч кафедри
 • освіта вища медична,  освіта вища фармацевтична

 

 

 

 

 

Цілі та завдання кафедри:

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

1.         «Клінічна фармакологія» студентам за спеціальностями «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Педіатрія», «Стоматологія».

2.         Клінічна фармакологія», «Моніторінг лікувальних препаратів» магістрам за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

Кафедра клінічної фармакології є опорною кафедрою з навчальної дисципліни «Клінічна фармакологія» у підготовці фахівців – вітчизняних та іноземних студентів, та студентів  з викладанням англійською мовою навчання за спеціальністю «Стоматологія».

Опорна кафедра визначається серед провідних кафедр медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  з метою узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи, розробки методологічної стратегії викладання дисципліни на основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та практичної підготовки студентів, магістрів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.

Навчально-виховна робота кафедри проводиться згідно з календарними та тематичними планами лекцій практичних занять та самостійної роботи з використанням методичних посібників керуючого типу для викладачів та студентів, затверджені МОН та МОЗ України, лекції читаються з використанням мультимедійних систем.

·         Проведення учбово-методичних конференцій кафедри з відображенням деяких питань педагогіки та включенням елементів психології з питаннями викладання клінічної фармакології на сучасному етапі з відображенням особливостей різного контингенту, які навчаються (за державним замовленням, за контрактом).

·         Впровадження показових,  відкритих лекцій та практичних занять. Виховна робота проводиться зі студентами на кафедрі, в гуртожитку, згідно календарного плану університету.

belaya

Курація тематичних хворих зі студентами

Наукова робота та робота з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів:

·      Підготовка та захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук. Підготовка клінічних ординаторів, аспірантів.

·      Виконання конкурсної  НДР за замовленням МОЗ і МОН України.

·      Клінічне або доклінічне випробування лікарських засобів за завданням Держфармцентру МОЗ України.

·      Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу,  лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.

·      Публікація журнальних статей, тез, депонованих рукописів.

·      Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських регіональних міжміських закордонних з доповідями.

·      Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій

belaya

Співробітники кафедри у відділенні комп’ютерної томографії

·      Підготовка студентів (молодих вчених) для участі в олімпіадах, конференціях, наукових конкурсах:  в Україні та за кордоном та інш.

Лікувальна робота кафедри – надання лікувально-профілактичної допомоги населенню; розробка та впровадження нових медичних технологій, клінічних рекомендацій, стандартів (клінічних протоколів) надання медичної допомоги населенню; (згідно з Положенням про клінічну лікарню).

 

 

 

Співпраця кафедри з іншими  навчальними та лікувальними закладами

МОЗ і НАМН України:

–  кафедра фармакології ХНМУ

– відділ клінічної фармакології і фармакотерапії ДУ «Національний Інститут терапії         НАМН України»

-кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології ХМАПО

-кафедра клінічної фармакології  та клінічної  фармації НФАУ

-інші кафедри медичних університетів України, де викладається клінічна фармакологія

Перспективні напрямки роботи:

·         Підготовка та розширення кадрового складу кафедри у рамках створення в структурі ХНМУ фармацевтичного факультету.

·         Розробка, апробація і впровадження новітніх організаційних та медичних технологій, клінічних рекомендацій, стандартів (клінічних протоколів) надання медичної допомоги населенню на підставі доказової медицини.

·         Здійснення наукової та науково-технічної діяльності з орієнтацією на пріоритетні напрями наукових досліджень шляхом спрямування фундаментальних і прикладних наукових досліджень на створення і впровадження конкурентоспроможних медичних технологій, розвиток міждисциплінарних наукових напрямів.

·         Своєчасні зміни  напрямків наукової та практичної діяльності кафедри згідно зі змінами існуючого законодавства.