Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

Додаток 1 КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

Додаток 1

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

Кваліфікаційні критерії Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям *
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної базі копій документів, що підтверджують наявність у учасника власного1 чи орендованого2 автотранспорту.

Примітки:

1Наявність у учасника власного автотранспорту може бути підтверджена копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або ліцензійних карток.

2Наявність у учасника орендованого автотранспорту може бути підтверджена копіями договорів оренди транспортних засобів або договорів про надання послуг з транспортування, з обов’язковим документальним підтвердженням наявності у іншої сторони договору транспортних засобів.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 1. Лист у довільній формі з переліком працівників (П.І.Б) з вищою та середньою медичною, технічною, економічною, юридичною освітою.
3.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Таблиця у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою з переліком основних договорів (не менше трьох) з лікувальними закладами України на поставку товарів медичного призначення за останні два роки (вказати номер, дату, суму, замовника, предмет закупівлі).
4. Наявність фінансової спроможності 1. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою(за наявності) копія балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період (Форма №1 та Форма №2).

2. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою(за наявності) копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма №3).

3. Оригінал довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

* Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

** У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) учасника торгів.

*** Учасник нерезидент повинен надати документи зазначені у таблиці з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів, учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності не наданого документа.

Додаток 2

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Уважно вивчивши тендерну документацію, цим подаємо на участь у торгах свою тендерну пропозицію:

1. Повне найменування учасника (зазначається згідно статутних документів)
2. Юридична та фактична адреса учасника
3. Код ЄДРПОУ учасника (за наявності)
4. Телефон (факс), е-mail
5. Номер оголошення про заплановану закупівлю, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
6. Термін придатності товару на момент поставки

Далі учасник заповнює нижченаведену таблицю

Найменування

№ п/п № реєстраційного посвідчення Форма випуску, дозування Торгова назва, виробник, фасування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю виміру (без ПДВ) грн. Сума грн. (без ПДВ)

Загальна вартість пропозиції (без ПДВ) ________________________________грн.

2. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом не менше ніж 90 днів з дня її розкриття, встановленого Вами. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

4. Цим підписом ____________________ безумовно і беззастережно засвідчує свою згоду з усіма

(вказати назву учасника)

положеннями документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та безумовно погоджується на виконання всіх вимог, передбачених документацією.

Уповноважена особа ___________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 3

Критерії та методика оцінки пропозицій учасників

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію:

Ціна пропозиції при досягненні заявлених характеристик товару. Під “ціною” розуміється загальна вартість запропонованого товару згідно пропозиції учасника.

Максимально можлива кількість балів по критерію ціна дорівнює 100 балам.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиція, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin / Цобчисл × 100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм ціна.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Додаток 4

Основні умови договору

_____________________________________ ____ ____________2011 року
(місце укладення договору) (дата)
_______________________________________________________________
(найменування Замовника)
в особі _______________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі – Замовник), з однієї сторони, і _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(найменування Учасника )
в особі _______________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі – Учасник ), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

I. Предмет Договору

1.1. Учасник зобов’язується у 2011 році своєчасно поставляти і передавати у власність Замовника товари – препарати фармацевтичні різні – 24.42.2, зазначені в специфікації,а Замовник – приймати та своєчасно сплачувати за такі товари.

1.2. Найменування, номенклатура, асортимент, кількість та ціни зазначені у Специфікації №1, яка розроблена на підставі акцептованої пропозиції конкурсних торгів, та є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів

Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає наступним вимогам:

2.1. Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації конкурсних торгів.

2.2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.

2.3.Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, супроводжуватися документами щодо кількості, найменування, виробника.

2.4. Термін придатності товару (за наявністю) – не менше 12 місяців на момент поставки.

2.5. Якщо протягом терміну придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам Договору, Учасник зобов’язаний замінити дефектний Товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник. Учасник повинен замінити дефектний товар в термін 10 робочих днів з дня подання Замовником рекламації (претензії).

2.6. Гарантія Учасника не поширюється на загибель, пошкодження або інші дефекти Товару, що виникли унаслідок невірного або недбалого зберігання та користування товаром після приймання товару Замовником.

III. Ціна Договору

3.1 Загальна сума цього Договору складає:

Ціни на товар встановлюються на умовах DDP – Україна, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039 (Інкотермс – 2000). Валютою Договору є гривня України.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Учасником рахунка на оплату товару (далі – рахунок). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок.

4.2. До рахунка додається: видаткова накладна.

V. Поставка товарів

5.1. Строк (термін) поставки товару – березень – грудень 2011 року. Поставка проводиться кожного місяця, на протязі 3-х днів після узгодження асортименту кожної партії. Датою виконання Учасником зобов’язань щодо поставки Товару вважається дата його надходження у кількості та якості, що відповідають вимогам цього Договору про закупівлю на склад Замовника.

5.2. Місце поставки товарів: Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039.

VI. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.1.2. Приймати поставлені Товари згідно з видатковою накладною чи актом прийому-передачі товару;

6.1.3. Інші обов’язки: не має .

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк за 30 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів , зазначених в пункті 4.2. розділу ІV цього договору (відсутність печатки, підписів, тощо).

6.2.5. Інші права: не має.

6.3. Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Інші обов’язки: не має.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів;

6.4. Інші права: не має.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (штраф, пеня) у розмірі: за порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів; за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

  • порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів – штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів;
  • порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення,
  • прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж три місяці , кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2011 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами обов’язків за Договором.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються повноважними представниками Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: специфікація (додаток №1).

XIII. Місце знаходження та банківські реквізити сторін

Замовник

_________________________________
(підпис)
М.П.

Учасник

_________________________________
(підпис)
М.П.

Ми ознайомились з зазначеними вище умовами і погоджуємося на їх внесення до договору про закупівлю у разі, якщо наша пропозиція буде акцептована.

Уповноважена особа _________________________________

Додаток 5

Предмет закупівлі: 24.42.2 – Препарати фармацевтичні різні ( лот 1 )

Назва, форма випуску, дозування Од. вим. Ціна за од. вим. (без ПДВ), грн. ПДВ, грн. Ціна за од. вим. з ПДВ, грн. Кіль-ть Сума, грн.
2 3 4 5 6 7 8
Аглютинуючі ешерихіозні сироватки амп 6
Аглютинуючі сироватки для сальмонелл амп 6
Аглютинуючі сироватки для шигелл амп 6
Аланінамінотрансфераза (Філісіт або еквівалент) наб 170
Аланінамінотрансфераза 3*500 (ALAT-500 LQ) (Кормей або еквівалент) наб 1
Антистрептолізін-О ЛР (Хьюман або еквівалент) наб 2
Аспартатаінотрансфераза (Філісіт або еквівалент) наб 170
Аспартатаінотрансфераза 3*500, (ASAT-500 LQ), (Кормей або еквівалент) наб 1
АЧТЧ -Р-10 (Кормей або еквівалент) наб 3
Ацетонтест №50 (Норма або еквівалент) шт 4
Білірубін (Філісіт або еквівалент) наб 60
Біоконт С, (Агат або еквівалент) наб 45
Гамма-глутамілтрансфераза (Філісіт або еквівалент) наб 6
Гемоглобін-контроль “Гемоглобін-ГК” (Агат або еквівалент) наб 2
Глюкоза (Філіт або еквівалент) наб 30
Глюкоза ФС, 1*1000мл (ДДС або еквівалент) наб 14
Глюкотест, №100 (Норма або еквівалент) уп 40
Делатест фл 4
Диски з антибіотиками, Індія фл 60
Диски з оптохіном, №100 фл 1
Загальна залізозв’язуюча здатність трансферина (Хьюман або еквівалент) наб 4
Загальний білок (Філісіт або еквівалент) наб 30
Залізо 2*100 мл (Хьюман або еквівалент) наб 4
ІктоФАН, № 50 (Лахема або еквівалент) уп 2
Калібратор гемоглобіну 3*1 мл (Філісіт або еквівалент) наб 2
Калій фосфорнокислий 1 зам. кг 40
Кардіоліпіновий антиген РМП компл. №2 (Біолек або еквівалент) наб 8
Кислота оцтова крижана кг 1
Контрольна кров для гематологічних аналізаторів Н; П 16 пар. (Хьюман або еквівалент) фл 11
Контрольна сироватка для діагностики сіфілісу – негативна уп 3
Контрольна сироватка для діагностики сіфілісу – позитивна уп 3
Контрольна сироватка для діагностики сіфілісу – слабо позитивна уп 3
Контрольная плазма норма, 6*1 мл (Хьюман або еквівалент) наб 1
Контрольная плазма паталогия, 6*1 мл, (Хьюманабо еквівалент) наб 1
Контрольні сироватки Humatrol N; 6*5 мл (Хьюман або еквівалент) наб 4
Контрольні сироватки Humatrol Р, 6*5 мл (Хьюман або еквівалент) наб 4
Креатинин (Філісіт або еквівалент) наб 40
Креатинин (Хьюман або еквівалент) наб 4
Ксилол л 6
Лионорм ГУМ Н (LYO HUM N), (Лахема або еквівалент) фл 3
Лионорм ГУМ П (LYO HUM Р), (Лахема або еквівалент) фл 3
Лужна фосфатаза (Філісіт або еквівалент) наб 30
Набір для визначення ±-амілази (Агат або еквівалент) наб 25
HDL-холестерин метод з преципітацією 4*80 (Хьюман або еквівалент) наб 4
Набір для визначення гемоглобіну (Філісіт або еквівалент) наб 6
Haбip для визначення сечовини-У (Філісіт або еквівалент) наб 10
Натрій лимоннокислий 3-зам. кг 1
Натрій хлористий кг 1
Натрія гідроокис кг 1
Олія імерсійна 100 мл, Росія фл 25
Парафін кг 10
Промивочний розчiн Flesh (Кормей або еквівалент) Фл. 2
рН-тест, № 50 (Норма або еквівалент) уп 200
АкітіДіфф, 1,2 л/фл для МС-4 фл 14
Ізофлюкс, 20 л/фл для МС-4 фл 14
Трансфлюкс, 5 л/фл для МС-4 фл 14
Ревматоїдний фактор ЛР (Хьюман або еквівалент) наб 2
Сечова к-та 3*500 (UA-500 LQ), (Кормей або еквівалент) наб 5
Сечовина реагент 1 , 1*1000мл (.Хьюман або еквівалент) наб 9
Сечовина реагент 2 ,1*1000мл.(Хьюман або еквівалент) наб 9
Сероглікоіди (Філісіт або еквівалент) наб 100
Сиалотест (Росія або еквівалент) наб 50
С-реактивний білок латекс-тест (Гранум або еквівалент) наб 12
С-реактивний білок ЛР (Хьюман або еквівалент) наб 12
Стандарт сечової кислоти (UA-Standard), (Кормей або еквівалент) фл 5
Стандарт триглицеридов (TRIG-Standard), (Кормей або еквівалент) фл 5
Стандарт холестерина CHOL Standard (Кормей або еквівалент) фл 5
Сульфосаліцилова к-та кг 2
Тест-реагент анти-А (Україна або еквівалент) фл 10
Тест-реагент анти-В (Україна або еквівалент) фл 10
Тест-реагент анти-Д (Україна або еквівалент) фл 10
Тимолова проба (Філіт або еквівалент) наб 25
Тригліцериди, 3*500, (TG-500 LQ), (Кормей або еквівалент) наб 4
Тригліцериди, 4*100, (Хьюман або еквівалент) наб 14
Тригліцериди-стандарт, 9*3 мл (Хьюман або еквівалент) наб 1
Тромбопластин РТ-S- 10, 500 опр. (Кормей або еквівалент) наб 3
Тромбопластин (Львів або еквівалент) фл 14
Фібріноген, 300 опр. (Кормей або еквівалент) наб 2
Фільтри для гем. аналізатора 2 шт/уп (“HUMAN”, Німеччина або еквівалент) уп 5
Фільтри обезолені d=125 мм, 100 шт/уп, синя стрічка (Україна або еквівалент) уп 33
Формалін, чда л 2
Хлороформ, чда кг 2
Холестерин 3*500 (CHOL-500 LQ), (Кормей або еквівалент) наб 5
Універсальний індикаторний папір № 100 (Лахема або еквівалент) наб 6

Предмет закупівлі: 24.42.2 – Препарати фармацевтичні різні ( лот 2 )

24.42.2 Матеріали перев ‘язувальні і кетгут

№ п/п Назва Одиниця виміру Кількість
1 Бінт 7*14 нст уп. 300
2 Вата 100,0 нст шт. 500
3 Лейкопластир 2*500 уп. 150
4 Марля 5 м/уп нст шт. 10
5 Маска медична 3-х шарова одноразова уп. 2000
2960

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна установа “Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії Медичних наук України”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04528465

1.3. Місцезнаходження:Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Препарати фармацевтичні різні 24.42.2

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг:

лот 1: 84 найменування, 1527 одиниць;

лот 2: 5 найменувань, 2960 одиниць.

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

місце Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2-А, 61039

строк березень-грудень 2011р.

3. Процедура закупівлі: процедура відкритих торгів

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: дата 14.02.2011р. та номер оголошення 19410

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

лот 1: Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕКОМЕТ»

лот 2: Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕКОМЕТ»

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31645257

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Харківська область, м. Харків, вул. Краснодарська, 171 корп. 3, кв.95 , 61176,тел./факс (057) 777-33-39, 715-85-69

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

лот 1: 249 767,22 грн.( двісті сорок дев’ять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 22 коп) в тому числі ПДВ 9951,68 грн

лот 2: 8 787,32 грн ( вісім тисяч сімсот вісімдесят сім грн. 32 коп) ПДВ не передбачено

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)10.03.2011р.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 23.03.2011р.

Головний лікар
Голова комітету з конкурсних торгів
Тверетінов Олександр Борисович
(прізвище, ініціали) 
_______________
(підпис)

Вик. Рєпко О.Б.тел. (057) 373-90-02; 0951187621.

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна установа “Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04528465

1.3. Місцезнаходження: Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Академія медичних наук України 00061125

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти Державного бюджету України

3. Процедура закупівлі:процедура відкритих торгів

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Препарати фармацевтичні різні 24.42.2

4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг: лот 1: 84 найменування , 1527 одиниць;

лот 2: 5 найменувань , 2960 одиниць,

Харківська область, місто Харків, Жовтневий район, проспект Постишева, 2А, 61039

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення)

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 14.02.2011р. 19410

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 14.03.2011р. 009302

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною 10.03.2011.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 23.03.2011р.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

5.3.1. Дата прийняття рішення.

6.3.2. Причина.

7. Ціна договору про закупівлю:

лот 1: 249 767,22 грн.( двісті сорок дев’ять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 22 коп) в тому числі ПДВ 9951,68 грн

лот 2: 8 787,32 грн ( вісім тисяч сімсот вісімдесят сім грн. 32 коп) ПДВ не передбачено

8. Інформація про переможця торгів:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

лот 1: Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕКОМЕТ»

лот 2: Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕКОМЕТ»

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 31645257

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): Харківська область, м. Харків, вул. Краснодарська, 171 корп. 3, кв.95 , 61176,

8.4. Номер телефону, телефаксу: (057) 777-333-9

Головний лікар
Голова комітету з конкурсних торгів
____________________________________ Тверетінов О.Б.

0951187621 Рєпко Олена Борисівна

Нагору


Назад