Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

Відділ кардіопульмонології

Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Крахмалова Олена Олегівна

Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Крахмалова Олена Олегівна

Відділ пульмонології був організований у структурі Національного інституту терапії НАМН України в 1986 році. З 2010 року та по теперішній час відділом керує доктор медичних наук, старший науковий співробітник Крахмалова О.О.

У 2012 р. у зв’язку із розширенням наукових напрямків досліджень назву відділу було змінено на відділ кардіопульмонології. Співробітники відділу виконують наукову роботу в рамках НДР відділу, проводять консультаційну роботу, як серед поліклінічних, так і серед стаціонарних хворих. Широко розповсюджені виїзні консультації до районів Харківської області. Особливу увагу у відділі кардіопульмонології приділено міжнародній діяльності: завідувач відділу та деякі співробітники є дійсними членами Європейського респіраторного товариства, результати наукової роботи доповідались на Європейському респіраторному конгресі, конференції «Нові Горизонти в серцево-судинній біології» (The Frontiers in CardioVascular Biology), та інших міжнародних та національних форумах. Важливим аспектом своєї діяльності завідувач відділом бачить роботу з молодими вченими, під її керівництвом неодноразово роботи молодих співробітників вигравали гранти на участь в провідних міжнародних з’їздах.


Завдання та функції відділу

Завдання:

Функції:

 • Проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу;

 • Комплексне обстеження хворих із поєднаною кардіо-пульмональною патологією – мешканців Північно-східного регіону України, за допомогою сучасних методів діагностики спірографії, пульсоксиметрії, навантажувальних тестів, опитувальників, рекомендованих Європейським респіраторним товариством.

 • Проведення комплексної оцінки ризику виникнення та ускладнень хронічних неінфекційних респіраторних захворювань

 • Діагностика синдрому нічного апное-гіпопное, розробка терапевтичних заходів.

 • Діагностика основних показників гомеостазу, порушень серцевого ритму та коливань артеріального тиску у пацієнтів з поєднаною кардіо-пульмональною патологією.

 • Лікування хворих згідно з сучасними рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Європейського респіраторного товариства.

 • Проведення консультаційної та лікувальної та санітарно-просвітницької роботи у районах Харківської області.

 • Патентування нових методів профілактики, діагностики, лікування та прогнозування перебігу основних неінфекційних респіраторних захворюваннь;

 • Популяризація наукових знань серед населення шляхом публікацій науково-популярних статей у пресі, збільшення виступів на телебаченні, проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування хронічних пульмонологічних захворювань.

 • популяризація наукових досягнень серед медичних працівників у формі інформаційних листів, лекцій для лікарів, а також проведенні науково-практичних конференцій; симпозіумів

Основні наукові напрямки

Вивчення особливостей патогенезу, клінічних проявів та розробка методів діагностики і лікування коморбідної, кардіопульмональної патології; дослідження патогенетичних механізмів та пошук нових ефективних алгоритмів діагностики та лікування легеневої гіпертензії, синдрому апное/гіпопное сну.

Відділ кардіопульмонології

Відділ кардіопульмонології


Найважливіші результати досліджень

 • Проведено комплексне дослідження стану легеневої мікроциркуляції і гемодинаміки, концентрації лейкотриєнів, простацикліну і тромбоксану, прозапальних цитокінів, показників пошкодження ендотелію, а також вентиляційної функції у хворих з обструктивними захворюваннями легенів. У ході клінічних робіт вивчаються сучасні патогенетичні механізми формування та прогресування гемодинамічних порушень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів та бронхіальну астму.

 • Вивчено роль системного запалення у формуванні позалегеневих проявів хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЛЗ).

 • Досліджено особливості клінічного перебігу, порушень системи гомеостазу у хворих на ХОЗЛ із супутньою ішемічною хворобою серця.

 • Розроблений алгоритм діагностичного пошуку формування легеневої гіпертензії та хронічного легеневого серця.

 • Bивчено поширеність СОАГС у хворих із коморбідною патологією ( ХОЗЛ та ІХС); досліджено особливості клінічного перебігу коморбідної патології при наявності СОАГС, частоту порушень серцевого ритму , параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки, ступінь атеросклеротичного ураження сонних артерій та якість життя пацієнтів;

 • Розроблено методику пульмональної реабілітації при наявності СОАГС у хворих, що страждають на ХОЗЛ та ІХС.

 • Проведені дослідження дозволили розробити найбільш ефективні схеми, медикаментозної терапії хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС та СОАГС з урахуванням їхнього впливу на сердцеву гемодінаміку.

У роботі відділу використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи діагностики: дослідження клітинного і гуморального імунітету, радіоімунні та імуноферментні методи діагностики, спірографія, допплер-ехокардіографія, пульсоксиметрія, діагностична система виявлення синдрому нічного апное-гіпопное, холтерівське моніторування ЕКГ та добове моніторування артеріального тиску.

Доплерографічне дослідження

Доплерографічне дослідження


За результатами наукових досліджень, що проведені у відділі пульмонології, опубліковано більш, ніж 270 наукових праць, 7 методичних рекомендацій, отримано 13 авторських свідоцтв і патентів України.

На базі відділу з 2012 р. виконуються 3 кандидатські дисертації за фахом «внутрішні хвороби». Співробітники відділу активно висвітлюють сучасні світові рекомендації та результати власних досліджень шляхом читання лекцій, проведення науково-практичних конференцій та семінарів для лікарів первинної ланки охорони здоров’я всіх регіонів України. Клінічною базою відділу є відділення ішемічної хвороби серця, яке очолює лікар вищої категорії, к.мед.н Т.І. Кліменко та полікліника НІТ НАМНУ.

Назад