Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а
    Перехід до нової версії сайту

Відділ кардіопульмонології

Вперше в структурі Національного інституту терапії НАМН України відділ пульмонології був організований в 1986 році.
З 2010 року та по теперішній час відділ очолює Головний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Пульмонологія» в Харківський області, доктор медичних наук, старший науковий співробітник Крахмалова О.О.

У 2012 р. у зв’язку із розширенням наукових напрямків досліджень назву відділу було змінено на відділ кардіопульмонології. Співробітники відділу виконують наукову роботу в рамках НДР відділу, проводять консультаційну роботу, як серед поліклінічних, так і серед стаціонарних хворих. Широко розповсюджені виїзні консультації до районів Харківської області. Особливу увагу у відділі кардіопульмонології приділено міжнародній діяльності: завідувач відділу та деякі співробітники є дійсними членами Європейського респіраторного товариства, результати наукової роботи доповідались на Європейському респіраторному конгресі, конференції «Нові Горизонти в серцево-судинній біології» (The Frontiers in CardioVascular Biology), та інших міжнародних та національних форумах. Важливим аспектом своєї діяльності завідувач відділом бачить роботу з молодими вченими, під її керівництвом неодноразово роботи молодих співробітників вигравали гранти на участь в провідних міжнародних з’їздах.

Завдання та функції відділу

Завдання:

 • Розробка сучасних методів стратифікації ризику розвитку та ускладнень хронічних неінфекційних кардіореспіраторних захворювань.
 • Розробка нових і удосконалення існуючих способів і методів діагностики, лікування, диспансеризації і профілактики неспецифічних захворювань органів дихання.
 • Удосконалення методів діагностики синдрому нічного апное/гіпопное, а також його поєднання з кардіологічною та іншою респіраторною патологією.
 • Дослідження генетичних та епігенетичних механізмів легеневої гіпертензії та хронічного легеневого серця у пацієнтів з поєднаною кардіореспіраторною патологією.
 • Вивчення патогенетичних та біохімічних механізмів розвитку та прогресування легеневої гіпертензії у пацієнтів з ХОЗЛ в поєднанні з ІХС.
 • Удосконалення методів пульмональної реабілітацій у пацієнтів з хронічною патологією дихальної та сердцево-судинної систем.
 • Впровадження в клінічну практику методів профілактики та реабілітації коморбідної кардіопульмональної патології.
 • Розробка та удосконалення шляхів зниження факторів ризику виникнення хронічних неінфекційних респіраторних захворювань.
 • Розробка протоколів та методичних рекомендацій щодо сучасних підходів до діагностики та лікування коморбідної кардіопульмональної патології, згідно Європейських стандартів, та впровадження їх у клінічну практику.

Функції:

 • Проведення науково-дослідних робіт згідно з завданнями відділу;
 • Комплексне обстеження хворих із поєднаною кардіо-пульмональною патологією – мешканців Північно-східного регіону України, за допомогою сучасних методів діагностики спірографії, пульсоксиметрії, навантажувальних тестів, опитувальників, рекомендованих Європейським респіраторним товариством;
 • Проведення комплексної оцінки ризику виникнення та ускладнень хронічних неінфекційних респіраторних захворювань;
 • Експертна оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів на серцево-судинні захворювання (хронічну тромбоемболічну легеневу гіпертензію, серцеву недостатність, хронічні бронхообструктивні захворювання тощо) шляхом застосування сучасних ехкардіографічних методик та оригінальних протоколів, розроблених у відділі, що враховують наявність коморбідної патології;
 • Діагностика синдрому нічного апное-гіпопное, розробка терапевтичних заходів;
 • Діагностика основних показників гомеостазу, порушень серцевого ритму та коливань артеріального тиску у пацієнтів з поєднаною кардіо-пульмональною патологією;
 • Лікування хворих згідно з сучасними рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Європейського респіраторного товариства та Національними Наказами;
 • Розробка нових методів пульмональної реабілітації хворих на коморбідні стани;
 • Проведення консультаційної та лікувальної та санітарно-просвітницької роботи у районах Харківської області;
 • Патентування нових методів профілактики, діагностики, лікування та прогнозування перебігу основних неінфекційних респіраторних захворюваннь;
 • Популяризація наукових знань серед населення шляхом публікацій науково-популярних статей у пресі, збільшення виступів на телебаченні, проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з проблем діагностики, лікування хронічних пульмонологічних захворювань;
 • Популяризація наукових досягнень серед медичних працівників у формі інформаційних листів, лекцій для лікарів, а також проведенні науково-практичних конференцій, симпозіумів.

Основні наукові напрямки

Вивчення особливостей патогенезу, клінічних проявів та розробка методів діагностики і лікування коморбідної, кардіопульмональної патології; дослідження патогенетичних механізмів та пошук нових ефективних алгоритмів діагностики та лікування бронхіланоЇ астми, ХОЗЛ, легеневої гіпертензії, синдрому апное/гіпопное сну.

Найважливіші результати досліджень

 • Проведено комплексне дослідження стану легеневої мікроциркуляції і гемодинаміки, концентрації лейкотриєнів, простацикліну і тромбоксану, прозапальних цитокінів, показників пошкодження ендотелію, а також вентиляційної функції у хворих з обструктивними захворюваннями легенів.
 • У ході клінічних робіт вивчаються сучасні патогенетичні механізми формування та прогресування гемодинамічних порушень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів та бронхіальну астму.
 • Вивчено роль системного запалення у формуванні позалегеневих проявів хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЛЗ).
 • Досліджено особливості клінічного перебігу, порушень системи гомеостазу у хворих на ХОЗЛ із супутньою ішемічною хворобою серця.
 • Розроблений алгоритм діагностичного пошуку формування легеневої гіпертензії та хронічного легеневого серця.
 • Bивчено поширеність СОАГС у хворих із коморбідною патологією ( ХОЗЛ та ІХС).
 • досліджено особливості клінічного перебігу коморбідної патології при наявності СОАГС, частоту порушень серцевого ритму , параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки, ступінь атеросклеротичного ураження сонних артерій та якість життя пацієнтів.
 • Розроблено методику пульмональної реабілітації при наявності СОАГС у хворих, що страждають на ХОЗЛ та ІХС.
 • Проведені дослідження дозволили розробити найбільш ефективні схеми, медикаментозної терапії хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС та СОАГС з урахуванням їхнього впливу на сердцеву гемодінаміку.

У роботі відділу використовуються сучасні лабораторні та інструментальні методи діагностики: дослідження клітинного і гуморального імунітету, радіоімунні та імуноферментні методи діагностики, спірографія, допплер-ехокардіографія, пульсоксиметрія, діагностична система виявлення синдрому нічного апное-гіпопное, холтерівське моніторування ЕКГ та добове моніторування артеріального тиску.

За результатами наукових досліджень, що проведені у відділі пульмонології, опубліковано більш, ніж 270 наукових праць, серед них 5 монографій,7 методичних рекомендацій, отримано 13 авторських свідоцтв і патентів України.
На базі відділу з 2012 р. виконуються 3 кандидатські дисертації за фахом «внутрішні хвороби». Співробітники відділу активно висвітлюють сучасні світові рекомендації та результати власних досліджень шляхом читання лекцій, проведення науково-практичних конференцій та семінарів для лікарів первинної ланки охорони здоров’я всіх регіонів України. Клінічною базою відділу є відділення ішемічної хвороби серця, яке очолює лікар вищої категорії, к.мед.н Т.І. Кліменко та полікліника НІТ НАМНУ.